Author - Staff

ማእከል – በዓል ናጽነት ንምድማቕ ብሉጽ ስርሓት ዘቕረባ ን/ዞባታትን ትካላትን ተሸሊመን

ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ መደባት በዓል ናጽነት 2019 ንምምዕራግ ንዝጸዓራን፡ ኣብ ካርኒቫል ብሉጽ ዕዮ ንዘቕረባን – 13 ንኡሳን ዞባታት፡ 3 ኣፍረይቲ ትካላትን ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከልን፡ ናይ ምስጋና ወረቐትን ሽልማትን ዓዲሉ። ኣብቲ ብ10...

ኣህጉራዊ መዓልቲ ‘ፊስቱላ’ ኣብ መንደፈራ ተዘኪራ

ኣህጉራዊ መዓልቲ ‘ፊስቱላ’፡ “ፊስቱላ ከብቅዕ ብሓባር ንስራሕ” ብዝብል ቴማ፡ ትማሊ 11 ሰነ ኣብ ከተማ መንደፈራ ተዘኪራ። ኣብ’ቲ ሰብ-መዚ መንግስቲ ኤርትራን ሓለፍቲ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ዝተረኽቡሉ መደብ፡ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሑሴን፡...

ቤት-ትምህርቲ ሞያዊ ስልጠናታት ጊንዳዕ – 106 ተመሃሮ ኣመሪቓ

ቤት-ትምህርቲ መባእታዊ ሞያዊ ስልጠናታት ጊንዳዕ፡ ብዝተፈላለየ ጸገማት ካብ መኣዲ ትምህርቲ ንዘቋረጹን ማሕበራዊ ጸገማት ዘለዎምን 47 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከብኦም 106 መንእሰያት ብዝተፈላለየ ዓውድታት ብ7 ሰነ ኣመሪቓ። እቲ ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ዝተዋህበ ስልጠና፡...