Author - Staff

ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ናብ ኣቦ-መንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ኣብጺሑ

ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ ብ13 ጥቅምቲ፡ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣቦመንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ኣብጺሑ። መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን፡ መስርሕ...

ፎሮ – ኣርባሕቲ ንህቢ ደገፍ ይሓቱ

ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ደናንሎ – ንኡስ ዞባ ፎሮ፡ ካብ ባህላዊ ናብ ዘመናዊ ኣገባብ ምርባሕ ንህቢ ንኽሰጋገሩ፡ ደገፍ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓቲቶም። ከባቢኦም ንምርባሕ ንህቢ ምቹእ ምዃኑ ብምሕባር፡ ዘመናዊ ኣገባብ ንኽጥቀሙ፡ ናይ ቆፎን ሞያዊ ምኽሪን ሓገዝ...

ዓንሰባ – ኣብ ምቅይያር ኣዝርእቲ ዝተገብረ ጐስጓሳት ውጽኢት ሂቡ

ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ሓረስቶት ምቅይያር ኣዝርእቲ ከዘውትሩን፡ ኣብ ጥረታትን ቅብኣን ክጸቕጡን ዝተገብረ ጐስጓሳት፡ ኣብ ባይታ ዘተባብዕ ውጽኢት ከምዝሃበ ተገሊጹ። ወኪል ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ ክብራ ገብረመስቀል ነዚ ዝገለጸት፡ ብ8 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ...

ማእከል – ብዛዕባ ዓሳታት ኣብ ዲጋታት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ማእከል፡ ኣብ እምባርዳእ – ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ፡ ንምርባሕን ኣመጋግባን ዓሳታት ኣብ ጥዑም ማይ ብዝምልከት፡ ብ12 ጥቅምቲ ኣስተምህሮ ሂቡ። ኣብ’ቲ ወከልቲ ዝተፈላለያ ዓድታትን፡ ኣባላት ማሕበር ተራድኦ ኣርባሕቲ ዓሳታት ኣብ...

ሓበሬታ

ካብ ባሕሪ ዝብገስ ዝናብ፡ ናብ ካልእ ቦታታት ሃገርና ናይ ምቕጻል ተኽእሎ ስለዘለዎ፡ ሓረስቶት – ዝኣኸለ ኣዝርእቶም ብኣጋ ዓጺዶም ወይ ጎኒኦም ክእክቡ ነዘኻኽር።
ሚኒስትሪ ሕርሻ

ባጽዕ – 160 ጽጉማት ተመሃሮ ናውቲ ትምህርቲ ተዓዲሎም

ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንኡስ ዞባ ባጽዕ፡ ጽጉማት ተመሃሮ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ንከይበዂሩ፡ ማሕበረ-ቁጠባዊ ጸገማት ንዘለዎም 160 ተመሃሮ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ገይሩ። ሓላፊት’ቲ ቤት-ጽሕፈት ወይዘሮ ሓሊማ እንሽክ፡ እቲ ሓገዝ ድሕሪ...

ሓልሓል – ክልተ ዲጋታት ይስራሓ ኣለዋ

ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል – ምምሕዳራት ከባቢ ማይ-ኣዋልድን ዓድ-ሕዝባይን፡ ብ6 ሚልዮን ናቕፋ ክልተ ዲጋታት ይስራሓ ኣለዋ። እታ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ማይኣዋልድ ትስራሕ ዘላ ዲጋ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ንልዕሊ 100 ነበርቲ ፈጢራቶ ዘላ ሽቕለት፡ ትሕተ-ባይታዊ ማይ...

ጋሽ-ባርካ – ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ንምድንፋዕ ተዘትዩ

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኮምን ኩለን ኣካላትን ብምጒስጓስ ዝሰላሰል ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን፡ ብዝለዓለ ውህደት ክስራሓሉ ከምዘድሊ፡ ብ9 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ተሓቢሩ። ኣብ’ቲ ሓለፍቲ ክፍልታት ምምሕዳር ዞባ፡ ሓለፍቲ ሕርሻ ኣብ ንኡስ...

ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣዋልድ፡ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኣስመራ ተዘኪራ

ኣህጉራዊ መዓልቲ ቈልዑ ኣዋልድ፡ “ሓይሊ ኣዋልድ፡ ዘይተነግረሉን ዓጋቲ ዘይብሉን” ብዝብል ቴማ፡ ብደረጃ ሃገር – ትማሊ 11 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ – ኣዳራሽ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ሃማደኤ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ተዘኪራ። ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ሰበ-ስልጣን...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ንሚኒስተር ጉ/ወጻኢ ሪ/ደቡብ ሱዳን ኣዘራሪቡ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ትማሊ 11 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ምሸት፡ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝን ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ሚስ ኣዉት ዴንግ ኣሹዊል፡ ኣብ ኣዳራሽ ቤተ-መንግስቲ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ። ኣብ’ቲ ርክብ፡ ሚኒስተር ኣዉት፡ መልእኽቲ ፕረዚደንት...

Login

Categories