Author - Staff

ደቀምሓረ – ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒን ስኒን ንምስፋሕ ጻዕርታት ይካየድ

ኣብ ሆስፒታል ደቀምሓረ ዝወሃብ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒን ስኒን ንምስፋሕ ጻዕርታት ይካየድ ከምዘሎ፡ ሰብ ሞያ ጥዕና ገሊጾም። ሓኪም ስኒ – ዶክተር ኤፍረም ካሕሳይ፡ ኣብ’ቲ ሆስፒታል ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ስኒ ብመሳርሒታቱን ዓቕሚ-ሰቡን ካብ ግዜ ናብ ግዜ...

ከርከበት – ኣብ ጐዳእቲ ልምድታት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ንኡስ ዞባ ከርከበት፡ ማሕበራዊ፡ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ሃስያ ጐዳእቲ ልምድታት ኣብ ሕብረተ-ሰብ ንምውጋድ፡ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ምብራኽ ዘተኰረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ሓላፊ ጐስጓስን ሓበሬታን...

ማእከል – 20 ስንኩላን ደቂ-ኣንስትዮ ብጥሪት ተጣይሰን

ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራ (ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ)፡ ኣብ ዞባ ማእከል – ን20 ደቂ-ኣንስትዮ ኣባላቱ ብመልክዕ ዘዋሪ ልቓሕ ብጥሪት ናይ ምጥያስ መደብ ኣበጊሱ። እቲ ነተን ደቂ-ኣንስትዮ ንመግዝኢ ጥሪት ብ7 ለካቲት ዝተዓደለ ገንዘብ፡...

ኤርትራዊ-ሩስያዊ ኣለክሳንደር ፑሽኪን ተዘኪሩ

መበል 182 ዓመት ዝኽሪ ኤርትራዊ ሩስያዊ ገጣምን ደራሲን ኣሌክሳንደር ሰርገቪች ፑሽኪን፡ ብ11 ለካቲት ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝተተኽለ ሓወልቱ ተኻዪዱ። ኣብቲ ኣምባሳደር ሩስያ፡ ኣባላት ማሕበር ኤርትራውያን ምሩቓት ዩኒቨርስቲ ሕብረትሶቬት፡ ተመሃሮ ቤት-ትምህርቲ...