Author - Staff

ኣስመራ – ዓለማዊ መዓልቲ ጥዕና ብሃገር ደረጃ ተዘኪራ

ዓለማዊ መዓልቲ ጥዕና፡ “ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና፡ ንኹሉን ኣብ ኩሉን” ብዝብል ቴማ፡ ብሃገር ደረጃ – ብ17 ሚያዝያ ኣብ ኣስመራ ተዘኪራ። ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ዝተኻየደ መደብ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዝያዊ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ...

ላዕለዎት ሓለፍቲ፡ መእለዪ ውሕጅ ፎሮ ተዓዚቦም

ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሱ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይን ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ፎሮ ኣቶ ዑስማን ዓራፋን፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ...

ዓዲ-ዃላ – ንኣእምሮኣዊ ጸገም ዝምልከት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ኣብ ዓዲ-ዃላ፡ ብ10 ሚያዝያ፡ ንኣተኣላልያ ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንክልና ዘለዎም ዜጋታት ዝምልከት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። ኣብ ሆስፒታል ዓዲ-ዃላ ሓኪም ሰነኣእምሮ፡ ኣቶ ያቆብ ሃይለ፡ ንብድሆታት ኣተኣላልያ ግዳያት ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንክልናን ስነ-ፍልጠታዊ...

ሓረስቶት ሽዕብ፡ ሓመድን ማይን ኣብ ምዕቃብ ይነጥፉ

ሓረስቶት ንኡስ ዞባ ሽዕብ፡ ሓመድን ማይን ኣብ ምዕቃብ ይነጥፉ ኣለዉ። ኣቦ-መንበር ማሕበር ሓረስቶት ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ መሓመድኑር ሙሳ፡ ዕላማኦም ውሕስነት መግቢን ዝተመሓየሸ መነባብሮን ንምርግጋጽ ምዃኑ ሓቢሩ። ካብ ከበሳ ዝወርድ ወሓይዝ፡ ብግቡእ ኣብ ሕርሻዊ...

ፕሮጀክት ሕርሻ ከርከበት ልምዓታዊ ንጥፈታቱ የስፍሕ

ፕሮጀክት ሕርሻ ከርከበት፡ ጐድኒጐድኒ ኣብ ትሕቲ ዲጋ ከርከበት ዘሰላስሎ ዘሎ መስኖኣዊ ልምዓት፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ክፈሪ ዝኽእል ዓይነታት ኣሕምልትን ፍረታትን ብፈተነ ንምርጋግጽ ይሰርሕ ከምዘሎ ተሓቢሩ። ኣካያዲ’ቲ ፕሮጀክት ኣቶ ታደሰ ፍስሃየ፡ ክሊማዊ ባህሪ ናይ’ቲ ከባቢ...

ጋሽ-ባርካ – ከባብያዊ ጽሬት ዝግምግም ዋዕላ ተቓኒዑ

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬትን ምትእታትው ዓይኒምድሪ ኣብ ዓድታትን ንምግምጋም፡ ብ12ን 13ን ሚያዝያ ኣብ ከተማ ባረንቱ ዋዕላ ተቓኒዑ። ኣብ 16 ንኡሳን ዞባታት ዝነጥፉ ወከልቲ ከብባያዊ ጥዕና ኣብ ዘቕረቡዎ ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ ጸብጻባት፡...