Author - Staff

ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ካልኣይ ደረጃ 19 መጋቢት ክጅምር’ዩ

ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ካልኣይ ደረጃ (ማትሪክ) 2018፡ ካብ 19 ክሳብ 24 መጋቢት ኪካየድ ምዃኑ፡ ማእከል ፈተና ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ሓቢሩ። እቲ ፈተና፡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዞባታትን ሳዋን፡ ኣብ ስዑዲ-ዓረብ ድማ ኣብ ሪያድን ጅዳን ከም...

ጋሽ-ባርካ – ጐስጓስ ኣንጻር ጐዳእቲ ልምድታት ውጽኢት ሂቡ

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ጐዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ፡ ክሽቦን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ድማ ብፍላይ ንምውጋድ ዝተኻየደ ጻዕሪ ኣተባባዒ ውጽኢት ይህብ ከምዘሎ፡ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ዝተኻየደ ርክባት ተገሊጹ። ኣብ ንኡሳን ዞባታት ጎኜን ሃይኮታን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ፡ ሓላፊት...

ኤርትራ፡ ኣብ ኣህጉራዊ ምርኢት ቱሪዝም – በርሊን ተሳቲፋ

ኤርትራ፡ ካብ 7 ክሳብ 10 መጋቢት ከተማ በርሊን ኣብ ዘአንገደቶ መበል 53 ኣህጉራዊ ምርኢት ቱሪዝም ተሳቲፋ። ኣብ’ቲ ምርኢት፡ ከተማ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ክትሰፍር ምስ ዘኽኣልዋ ረቛሒታት ዘላሊ ስእላዊ መግለጺታትን ጽሑፋትን፡ ንቱሪዝማዊ ጸጋታት ኤርትራ...

ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካዪዶም

ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ማሕበራውን ህዝባውን ንጥፈታቶም ብቐጻሊ ከጋጥሞም ንዝጸንሐ ዕንቅፋትን ተጻብኦን ንምቅዋም፡ ብ13 መጋቢት፡ ኣብ ከተማ ዘ-ሄግ ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካዪዶም። ነቲ፡ “ብዛዕባና ካብ ምዝራብ፡ ምሳና ተዛረቡ” ብዝብል...

ገልዓሎ – ብዛዕባ ጥቕሚ ‘ኣዮዲን’ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ኣብ ገልዓሎ፡ ጥቕሚን ሳዕቤናት ጉድለትን ‘ኣዮዲን’ ብዝምልከት፡ ንተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። ሓላፊ ማእከል ጥዕና ገልዓሎ ነርስ ሙሉጌታ ታረቀ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ጉድለት ኣዮዲን ኣብ ጥዕና ሰብን ጥሪትን ዓቢ ሃስያ ከምዘውርድ ጠቒሱ፡...

ድባርዋ – ኣብ ኣተገባብራ መደባት ልምዓት ተዘትዩ

ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ ኣብ ትግባረ ዝተወጠኑ መደባት ልምዓትን ኮማዊ ተሳትፎን ዝዝቲ ርክባት፡ ካብ 21 ለካቲት ክሳብ 11 መጋቢት ኣብ 28 ምምሕዳራት ከባቢ ተኻይዱ። ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ፍረወንጌል ተኽለሃይማኖት፡ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ብዛዕባ ዝዕመሙን...

ስድራ-ቤት ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ገንዘባዊ ሓገዝ ረኺባ

ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ-ዓይኒ ንእትነብር – ከቢድ ስንክልና ዘለዎም ሓሙሽተ ቈልዑ ዘለውዋ ስድራ-ቤት ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ፡ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም። በዚ መሰረት፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፈይስ-ቡክ፡ ዩትዩብን ትዊተርን...

ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ንተመሃሮ ኣብ ሕጊ ዘተኰረ ሰሚናር ኣካዪዱ

ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኮሎኔል ሰለሙን ኣስፍሃ፡ መንእሰያት ተመሃሮ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ንቕሓትን ኣፍልጦን ብምዕባይ፡ ኣብ ምክልኻል ገበንን በደላትን ተራኦም ንኸዕዝዙ – ንተመሃሮ ኣሕዳሪት ቤት-ትምህርቲ ሞጎራይብ-ጎኘ ሰሚናር ኣካዪዱ። ኮሎኔል ሰለሙን፡ ኣብ...

ሃማደኤ ዞ/ማእከል ንንፉዓት ተመሃሮ ኣተባቢዑ

ሃማደኤ ዞባ ማእከል፡ ኣብ ሃገራዊ መርመራ 8ይ ክፍሊ ዓመተ- ትምህርቲ 2016/2017 ልዑል ነጥቢ ንዘምጸኣ 570 ተማሃሮ ኣተባቢዑ። ካብተን ንሽልማት ዝበቕዓ ተመሃሮ፡ እተን 37 – ካብ 96 ክሳብ 99.2 ሚእታዊት ነጥቢ ዘመዝግባ እየን። በብከባቢኡ ኣብ...

ማሕበር መማህራን፡ ኣብ ጉዳያት ትምህርቲ ዘተኰረ ሰሚናር ወዲቡ

ማሕበር መማህራን ኤርትራ፡ ኣፍልጦ ኣባላቱ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ትምህርቲ ንምብራኽ፡ ተመኲሮ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ጒዕዞ ትምህርቲ ንምቕሳም፡ ኣብ ስራሕ ብዛዕባ ዘጋጥሙ ብድሆታትን ኣገባባት ኣፈታትሓኦምን ሓባራዊ መረዳእታ ንምዂስኳስ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ኣተኣላልያ ተመሃሮ...