Category - haddas ertra

ደቡብ – ኣብ ምቁጽጻር ሕማም ‘ቲቢ’ ዘተባብዕ ውጽኢት ይረአ

ኣብ ዞባ ደቡብ ብዝሰላሰል ዘሎ ሕማም ዓባይ ሰዓል – ቲቢ ናይ ምግታእን ምፍዋስን ንጥፈታት፡ ተርእዮ’ቲ ሕማም ኣብ ምቁጽጻር ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ፡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ዶ/ር ኣማኑኤል ምሕረትኣብ...

ማእከል – ምርባሕ ዓሳ ኣብ ጥዑም ማይ ተዘሪብሉ

ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ማእከል፡ ብ20 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ምስ ኣመሓዳርቲ ንኡሳን ዞባታትን ሓለፍቲ ዝተፈላለያ ኣካላትን ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ብዛዕባ ምርባሕ ዓሳታት ኣብ ጥዑም ማይ ዘትዩ። ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ኣቶ ኤሳው ትኩእ፡...

መዓልቲ ‘ዳውን ሲንድሮም’ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ተዘኪራ

ኣህጉራዊ መዓልቲ ‘ዳውን ሲንድሮም’ – 21 መጋቢት፡ “ዝኾነ ሰብ ኣብ ድሕሪት ኣይነትርፍ” ብዝብል ኣህጉራዊ ቴማ፡ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ተዘኪራ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ መደብ፡ ኣቦ-መንበር ማሕበር ኣእምሮኣውን...

ኣብ መላእ ሃገር፡ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ዘተኰሩ ሰሚናራት ይካየዱ ኣለዉ

ኣብ መላእ ሃገር፡ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ዘተኰሩ ሰሚናራት ይካየዱ ኣለዉ። ትማሊ 22 መጋቢት ኣብ ዞባታት ማእከል፡ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ደቡብን ጋሽ-ባርካን ተኻዪዶም። እቲ ብላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተኻየደ ሰሚናራት፡...

ኣስማጥ – መስርሕ ምጥርናፍ ዓድታት ጽቡቕ ይቕጽል

ኣስማጥ – መስርሕ ምጥርናፍ ዓድታት ጽቡቕ ይቕጽል

ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ መስርሕ ምጥርናፍ ዓድታት ኣብዚ ዓመት’ዚ፡ ምምሕዳራት ንኡሳን ዞባታት ቀዳምነት ክህባኦ ብዝተዋህበ መምርሒ፡ ጽቡቕ ገስጋስ የርኢ ከምዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ኣስማጥ፡ ብሰንኪ ዘይምጥርናፈን ካብ ማሕበራዊ...

ምድምሳስ ‘ናደው እዝ’ ብክብ ዝበለ ድምቀት ተዘኪሩ

መበል 31 ዓመት ምድምሳስ ናደው እዝን ምሕራር ከተማ ኣፍዓበትን፡ ብ19 መጋቢት ብክብ ዝበለ ድምቀት ተዘኪሩ። ኣብቲ ብሰልፊ ህዝብን ሰራዊትን ተሰንዩ ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ዝተኻየደ ጽምብል፡ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ኣቶ ኣሕመድ...