Category - haddas ertra

ሻምብቆ – ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ሻምብቆ – ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ፡ ብመንከስቲ የተባብዕ ጣንጡ ኣብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሜላታት ምክልኻሎምን ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽባርካ፡ ሓላፊ ኣሃዱ ሓበሬታን ጐስጓስን ኣቶ ሱልጣን ሓጐስ፡ ዓሶ፡ ከርፈስን...

እዋናውነት ዞባዊ ኣኼባ ቊጠባዊ ኮሚሽን ንኣፍሪቃ ብተሳተፍቲ

ተሳተፍቲ ኣኼባ በይነ-መንግስታዊ ኮሚተ ላዕለዎት ሰብ-መዚን ክኢላታትን ቊጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ-ንምብራቕ ኣፍሪቃ፡ እቲ ኣጋጣሚ እዋናውን ኣገዳስን ምዃኑ ገሊጾም። እቶም ኤሪና ዝተወከሰቶም ተሳተፍቲ፡ ቀንዲ ዕላማ ናይ’ዚ ኣኼባ፡ ሃገራት...

ሓጋዝ – ዲጋታትን ራህያታትን ብጓሶትን ሓረስቶትን ይምጐሳ

ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ በብእዋኑ ዝተሃንጻ ዲጋታትን ራህያታትን፡ ጸገም ዝስተ ማይ ሰብን ጥሪትን ብምፍታሕን ትሕተ-ባይታዊ ማይ ብምህብታምን፡ ኣብ ህይወት ጓሶትን ሓረስቶትን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ይገብራ ከምዘለዋ ሓቢሮም። እቶም ዜጋታት፡ ጥሪቶም...

Login

Categories