Category - haddas ertra

ዓረዛ – መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ጽቡቕ ይግስግስ

ዓረዛ – መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ጽቡቕ ይግስግስ

ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምሕያል ብዝተኻየደ ጻዕሪ፡ ብኽነት ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜን መጠን ምቁራጽ ተመሃሮን ኣዝዩ ከም እተመሓየሸ፡ ተሳትፎን ተወዳዳርነትን ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ዘተባብዕ ኮይኑ ምህላዉ...

ኩወይት – ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ምስ ተ/ሚኒስተር ዘትዩ

ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኩወይት ኣቶ ሑመድ ያሕያ ሓሊ፡ ምስ ተሓጋጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ንጉዳይ ኣፍሪቃ – ኣምባሳደር ዓብደልሓሚድ ኣል-ፊልካዊ ተራኺቡ፡ ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘትዩ። ኣብ’ቲ ብ12...

ዓሰብ – ፖሊስ ምስ ህዝቢ ሸኻይቶ ዘትዩ

ዓሰብ – ፖሊስ ምስ ህዝቢ ሸኻይቶ ዘትዩ

መደባት ፖሊስ ብዘይ ናይ ህዝቢ ምትሕብባር ክዕወት ስለዘይክእል፡ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሸኻይቶ – ዓሰብ ምትሕብባሮም ምስ ፖሊስ ከሐይሉ ጻውዒት ቀሪቡ። ኣዛዚ 3ይ መደበር ፖሊስ ዓሰብ ምክትል ተለንተ ክፍለየሱስ ኢሳቕ፡ ምስ...

ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ፡ ንዋታዊ ደገፍ ረኺቡ

ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራ (ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ)፡ ኣብ ካናዳ ካብ ዝነብሩ ዜጋታት፡ ዝተፈላለየ ንብረት ብሓገዝ ረኺቡ። እዚ ብተበግሶ ተቐማጢ ቶሮንቶ ኣቶ ኣማኑኤል ዑቕባይ ምስ ‘ጉጅለ ኤሪ ካን ኤብል ቶሮንቶ’...

Login

Categories