Category - haddas ertra

ን/ዞባ ዓረዛ – ኩነታት ዘራእቲ ጽቡቕ ከምዘሎ ተገሊጹ

ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ ዝናብ ካብ 7 ሓምለ ጀሚሩ ብጽቡቕ ይቕጽል ብምህላዉ፡ ኣብ ኣስታት 15 ሽሕ ሄክታር ዝተዘርአ ኣእካል፡ ጥረታትን ናይ ቅብኣት ኣዝርእትን ጽቡቕ ከምዘሎ፡ ሓላፊ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ምሕረቱ ኣርኣያ...

ሓበሬታ

ሓበሬታ

ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ዞባ ማእከል ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 12 ዜጋታት፡ ሓውዮም ትማሊ ተፋንዮም። በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት፡ ክሳብ ትማሊ 10,149 በጺሑ’ሎ። እዚኦም፡ 10,029 ሓውዮም...

‘ኣብ ክንክን ሕዱር ሕማማት፡ መድሃኒት ጥራይ ኣኻሊ ኣይኮነን’ ሞያውያን

ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ብሓፈሻ፡ ሕሙማት ሽኮርን ጸቕጢ ደምን ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ዝግበረሎም ሕክምናዊ ክንክን፡ ኣብ ኣመጋግባኦም ጥንቁቓት ክዀኑን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከዘውትሩን ከምዝግባእ፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝነጥፉ ሞያውያን...

ሃማደኤ ዞባ ማእከል፡ ንኣባላቱ ስልጠና ወዲቡ

ሃማደኤ ዞባ ማእከል፡ ካብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ንዝተዋጽኣ 80 ኣባላት ቦርድ ማሕበርን መንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮን፡ ኣብ ምሕደራ ዘተኰረ ናይ ክልተ ሰሙን ስልጠና ወዲቡ። እቲ ትምህርቲ፡ ካብ ኣመሪካ ብዝመጽአ ዶ/ር ሃይለ ንጉሰ...

ደቀምሓረ – ኣብ ትምህርቲ ኣተባባዒ ውጽኢት ተመዝጊቡ

ደቀምሓረ – ኣብ ትምህርቲ ኣተባባዒ ውጽኢት ተመዝጊቡ

ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ዝነበረ ዋሕዲ መማህራን ፍታሕ ብምርካቡን ሓደስቲ ዝተመደቡ መማህራን ብተወፋይነት ስለዝሰርሑን፡ ኣብ ዓመተ-ትምህርቲ 2021/2022 ዕዉት ስራሕ ከምእተዓመ፡ ብ23 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተገሊጹ። ኣብ’ቲ...

Login

Categories