Category - haddas ertra

ኣመሓዳሪ ደ/ቀ/ባሕሪ፡ ምስ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ርክብ ኣካይዱ

ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ ማንታይ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣራዕታን ደቡብ ደንካልያን ምስ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ኣካላት መንግስትን ኣባላት ህግደፍን ርክብ ኣካዪዱ። ናይ ስራሕ ዲስፕሊን፡ ውህደትን ምምልላእን...

ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ-ሳዋ ንጥፈታታ ገምጊማ

ኣብ ሳዋ እትርከብ 2ይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ-ይከኣሎ፡ ካብ ዝተፈላለያ ዞባታት ዝመጹ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትሪ ትምህርቲን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ብ14ን 15ን መጋቢት ዓመታዊ ገምጋም ንጥፈታታ ኣካዪዳ። ርእሰ...

ኣፍልጦ ተመሃሮ ኣብ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ንምዕባይ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ኣብ ዞባ ማእከልን ከተማ ባጽዕን፡ ኣብ ሃገርና ብዛዕባ ዘሎ ጸጋታት ብመንጽር ቱሪዝማዊ ስሕበት – ኣፍልጦ ተመሃሮ ክብ ንምባል ኣስተምህሮ ተወዲቡ። ብጨንፈር ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዞባ ማእከል ኣብ ዝተወደበ ኣስተምህሮ፡ ትርጉምን...

ሓጋዝ – ኣብ መምርሒታትን ኣከፋፍላን ‘ግብሪ’ ተዘትዩ

ኣብ ከተማ ሓጋዝ፡ ንመምርሒታትን ኣገባብ ኣከፋፍላን ግብሪ ብዝምልከት፡ ምስ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ርክብ ተኻዪዱ። ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ኣቶ ዘርኣስላሴ ሃይሉ፡ ኣብ ዓይነታት ግብሪ፡...