Category - haddas ertra

ኣብ ደግራ-መሬቶ ፕሮጀክት ማይ ተመሪቑ

ኣብ ደግራ-መሬቶ ፕሮጀክት ማይ ተመሪቑ

ኣብ ደግራ-መሬቶ – ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ፡ ብምውህሃድ ህዝብን መንግስትን ብ2.5 ሚልዮን ናቕፋ ዝተሃንጸ ፕሮጀክት ጽሩይ ዝስተ ማይ ተመሪቑ። እቲ ፕሮጀክት፡ ካብ ምንጪ ማይ ናብ ማእከል ዓዲ ዝኣቱ 2 ኪሎ-ሜተር ሻምብቆታት፡...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንኮሚሽነር ልምዓት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣዘራሪቡ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ትማሊ 8 የካቲት ንኮሚሽነር ምትሕብባርን ልምዓትን ኤውሮጳዊ ሕብረት – ሚስተር ነቨን ሚሚካ ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ። ትሕዝቶ ርክብ ፕረዚደንት ኢሳይያስን ሚስተር ነቨን ሚሚካን፡ ኣብ መንጎ ኤርትራን...

ኣምባሳደር ፍስሓጽዮን፡ ንኤርትራውያን ነበርቲ ቦሎኛ ሰሚናር ኣካዪዱ

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ኢጣልያ ኣቶ ፍስሓጽዮን ጴጥሮስ፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ምዕባለታት ዞባናን ብምትኳር – ብ3 ለካቲት ንኤርትራውያን ነበርቲ ቦሎኛ ሰሚናር ኣካዪዱ። ኣምባሳደር ፍስሓጽዮን ኣቐዲሙ፡ ኣብ...

ሻምብቆ – ንፈተነ ዝተዘርአ ድንሽ ውጽኢታዊ ኰይኑ

ብምውህሃድ ሃገራዊ ማእከል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ፡ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽ-ባርካን ሓረስቶት ንኡስ ዞባ ሻምብቆን ንፈተነ ዝተዘርአ ድንሽ ውጽኢታዊ ኰይኑ። ሓላፊ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብቲ ዞባ ኣቶ ምሉጌታ ሓጐስ ንኤሪና...

ሳዋ – 1379 ኣባላት ሃ/ኣገልግሎት ተመሃሮ ስነ-ኪነት ተመሪቖም

ኣባላት መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኾኑ፡ 635 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም 1379 ተመሃሮ ሸውዓተ ኣብያተ-ትምህርቲ ስነ-ኪነት፡ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝቐሰሙዎ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ትምህርቲ ዛዚሞም፡ ብ5 ለካቲት ተመሪቖም።...