Category - Newspapers

መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ ዝህቦ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ይመሓየሽ

ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ፡ ዓጢቕዎ ብዘሎ ዘመናዊ መሳርሒታት ሕክምናን ሞያዊ ዓቕሚ-ሰብን፡ ዝህቦ ኣገልግሎት ንምምዕባል ጻዕርታት የካይድ ኣሎ። ዳይረክተር’ቲ መወከሲ ሆስፒታል ዶ/ር ታሚት እስቲፋኖስ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ...

ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን፡ 620 ተመሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ

ኣብ ከተማ ዓዲ-ቐይሕ ተደኲኑ ዝርከብ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን፡ 244 ብዲግሪ፡ 376 ድማ ብዲፕሎማ ብጠቕላላ 620 ተመሃሮ ብ17 ጥቅምቲ ኣመሪቑ። ኣብ’ዚ ምስ ኩነታት ‘ኮቪድ-19’ እቲ ልሙድ ቅጥዕታት ጽምብል ዝተወንዘፈሉ...

ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ፡ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ናብ ኣቦ-መንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ኣብጺሑ

ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቘመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ፡ መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣቦ-መንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን ኣብጺሑ።...

Login

Categories