Category - Newspapers

ኣልማዕቲ ሩባ ሕዳይ “ዘተባብዕ ምህርቲ ረኺብና” ይብሉ

ኣልማዕቲ ሩባ ሕዳይ “ዘተባብዕ ምህርቲ ረኺብና” ይብሉ

ኣብ ገማግም ሩባ ሕዳይ – ንኡስ ዞባ ናቕፋ ጀራዲን ዘልምዑ ዘለዉ 45 ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ በያን፡ ጸጋታት ናይቲ ሩባ ብግቡእ ስለዝተጠቕምሉ፡ ዘተባብዕ ምህርቲ ይረኽቡ ከምዘለዉ ገሊጾም። እቶም ሓረስቶት ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ...

ጋሽ-ባርካ – ከባብያዊ ጽሬት ንምርግጋጽ ጻዕርታት ይቕጽል

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ተጠቃምነት ዓይኒ-ምድሪ ብምስፋሕ ንጽህና ከባቢ ንምርግጋጽ ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ንምግምጋም፡ ብ12 መጋቢት ኣብ ከተማ ባረንቱ ርክብ ተኻዪዱ። ኣብ’ቲ ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታትን ሰብ-ሞያ ጥዕናን ዝተሳተፍዎ...

ደ/ቀ/ባሕሪ – ኣፍልጦ ሕጊ ክብ ዘብል ሰሚናራት ተዋሂቡ

ደ/ቀ/ባሕሪ – ኣፍልጦ ሕጊ ክብ ዘብል ሰሚናራት ተዋሂቡ

ሓለፍቲ ፖሊስ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ሕጊ ክብ ንምባል፡ ኣብ ጢዖን ኣፋምቦን ሰሚናራት ኣካዪዶም። ሓላፊ መርመራ ገበን ሜጀር ገብረሂወት ኣርኣያን ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሜጀር ክፍለማርያም ገብረክርስቶስን በብወገኖም ኣብ...

ኣመሓዳሪ ደ/ቀ/ባሕሪ፡ ምስ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ርክብ ኣካይዱ

ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ ማንታይ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣራዕታን ደቡብ ደንካልያን ምስ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ኣካላት መንግስትን ኣባላት ህግደፍን ርክብ ኣካዪዱ። ናይ ስራሕ ዲስፕሊን፡ ውህደትን ምምልላእን...

ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ-ሳዋ ንጥፈታታ ገምጊማ

ኣብ ሳዋ እትርከብ 2ይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ-ይከኣሎ፡ ካብ ዝተፈላለያ ዞባታት ዝመጹ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትሪ ትምህርቲን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ብ14ን 15ን መጋቢት ዓመታዊ ገምጋም ንጥፈታታ ኣካዪዳ። ርእሰ...