Category - Newspapers

ኣብ ቃልሲ ‘ኣንጻር ጐዳእቲ ልምድታት’ ሓድሽ ኣወዳድባ ተኣታትዩ

ኣብ ቃልሲ ‘ኣንጻር ጐዳእቲ ልምድታት’ ሓድሽ ኣወዳድባ ተኣታትዩ

ኣብ ልዕሊ ህጻናትን ደቂ-ኣንስትዮን ሃስያ ከውርዱ ዝጸንሑ ጐዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ዝካየድ ጻዕርታት ኣድማዕነት ክህልዎ፡ ውህደት ዝምልከተን ኣካላት ንምርግጋጽ ሓድሽ ኣወዳድባ ተኣታትዩ ከምዘሎ፡ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሑሴን ገሊጻ።...

ሳዋ – መማህራንን ኣለይትን ምምሕዳራዊ ኣስተምህሮ ተዋሂብዎም

ኣብ ሳዋ፡ ጥዕናውን ምምሕዳራውን ኣፍልጦ ኣለይቲ ተማሃሮን መማህራንን ክብ ንምባል ዝዕላማኡ፡ ብቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎን ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎትን ትምህርቲ ተወዲቡ። ኣብ’ቲ ካብ 15 ክሳብ 17 ለካቲት ዝተዋህበ...

ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ከረን ተናኢዱ

ኣብ ሆስፒታል ከረን ዝርከብ ክፍሊ ሕክምና ዓይኒ፡ ኣብ ምፍዋስ ሕማማት ዓይኒ ብሓፈሻ፡ መብጣሕቲ ኣብ ዘድልዮም ሕማማት ድማ ብፍላይ ዝነኣድ ንጥፈታት የሰላስል ከምዘሎ፡ ክኢላ ሕክምና ዓይኒ ኣቶ ካሕሳይ ስዩም ሓቢሩ። እቲ ክፍሊ ዝህቦ...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኣተባቢዑ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ – 2018 ተሳቲፎም፡ በብጾታኦም ኣብ ኩሉ ምድባት ዓበይቲ ዓወታት ንዝሓፈሱ ተቐዳደምቲ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ፡ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ...

ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ሰሚናር ኣካዪዱ

ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሱ፡ ብ18 ለካቲት ንኣባላት 31 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ንፖሊሲ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣበርክቶኡ ኣብ ምሕያል ሃገራዊ መንነትን ልምዓት ሃገርን ዘተኰረ ሰሚናር...