Category - Newspapers

ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ ዘተባብዕ ውጽኢት የመዝግብ

ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ ዘተባብዕ ውጽኢት የመዝግብ

ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራ (ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ)፡ ኣባላቱ ነብሶም ክኽእሉ ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕሪታት ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ፡ ኣብ ኣፍዓበትን ናቕፋን ኣብ ዝገበሮ ኣኼባታት ሓቢሩ። ማሕበር ካብ ዝምስረት፡...

ማእከል ትካላዊ ብቕዓት፡ ንኣዘዝቲ መደበራት ፖሊስ ስልጠና ሂቡ

ኣብ እምባትካላ ተደኲኑ ዝርከብ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ፡ ካብ 22 ክሳብ 31 ነሓሰ ንኣዘዝቲ መደበራት ፖሊስ ስልጠና ሂቡ። እቲ ስልጠና፡ ንምምሕዳርን መሪሕነትን፡ ምምዕባል ባህሊ ሓባራዊ ስራሕ፡ ሃናጺ ምትእርራም ኣብ ስራሕ፡...

ዓንሰባ – ሚኒስተር ወልደሚካኤል ኣብ ናይ ልምዓት ቦታታት በጺሑ

ዓንሰባ – ሚኒስተር ወልደሚካኤል ኣብ ናይ ልምዓት ቦታታት በጺሑ

ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ኣቶ ወልደሚኪኤል ኣብርሃ፡ ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ካብ 4 ክሳብ 9 ነሓሰ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ጋሽ-ባርካ ዘካየዶ ናይ ስራሕ ዑደት፡ ካብ 27 ክሳብ 31 ነሓሰ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዓንሳባ፡ ናይ ልምዓት ቦታታት...

ጋሽ-ባርካ – ብመደብ ክረምታዊ ሕርሻ ዕቱብ ስራሕ ይሰላሰል ኣሎ

ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ መንግስቲ ብዘተኣታተዎ ናይ ሕርሻ ማሽነሪ፡ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣድማዒ ንጥፈታት ክረምታዊ ሕርሻ ይሰላሰል ከምዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ ኮርፖረሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ኣወሃሃዲ ፕሮጀክታት ሕርሻ ደቡባዊ...

Login

Categories