Category - Newspapers

ንኣባላት ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ዝተወደበ ስልጠና ተዛዚሙ

ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር፡ ምስ ኣህጉራዊ ኣብያተ-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተርን ዞባዊ ኣፍሪቃዊ ማሕበር ኣብያተጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝን ብምትሕብባር – ክህቦ ዝቐነየ ስልጠና ተዛዚሙ። እቲ፡ ካብ 11 ክሳብ...

ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት ጸረ ሕማም ኣንቅጺ ብወግዒ ተበጊሱ

ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት ጸረ-ሕማም ኣንቅጺን ምዕዳል ቫይታሚን ‘ኤ’ን፡ ትማሊ 15 ሕዳር፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ፡ ወከልቲ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ካልኦት መሻርኽትን ኣብ ዝተረኽቡሉ ስነ-ስርዓት፡ ብወግዒ...

ጋሽ-ባርካ – ንጥፈታት ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ተሞጒሱ

ጋሽ-ባርካ – ንጥፈታት ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ተሞጒሱ

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክሰላሰል ዝጸንሐ ንጥፈታት – ብ10 ሕዳር ኣብ ከተማ ባረንቱ ገምጋም ተገይሩሉ። ኣብ’ቲ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተሳተፉዎ ኣኼባ፡ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ...

ደ/ቀ/ባሕሪ – ኣብ ትምህርቲ ስሉሳዊ ዝምድና ክዓዝዝ ይሕተት

ደ/ቀ/ባሕሪ – ኣብ ትምህርቲ ስሉሳዊ ዝምድና ክዓዝዝ ይሕተት

ምሕያል ዝምድና ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ወለድን ተመሃሮን ብዕቱብ ክስራሓሉ፡ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣቶ ሓጐስ ኣድሓና ኣተሓሳሲቡ። ምስ ርእሳነ-መማህራንን ኮሚቴ ወለድን ኣብያተ-ትምህርቲ ንኡስ ዞባ...

ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር፡ ኣብ ኣጸሓሕፋ ጸብጻብ ስልጠና ወዲቡ

ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር፡ ምስ ኣህጉራዊ ኣብያተ-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተርን ዞባዊ ኣፍሪቃዊ ማሕበር ኣብያተ-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝን ብምትሕብባር፡ ኣብ ኣጸሓሕፋ ንጹርነት ዘለዎ ጸብጻብ ኦዲት፡ ናይ ሓደ ሰሙን...

Login

Categories