Category - Newspapers

‘እዚ’ ህዝባዊ ሰራዊት122 ኣባላት  ብሞያ ኣሰልጢኑ

‘እዚ’ ህዝባዊ ሰራዊት122 ኣባላት ብሞያ ኣሰልጢኑ

ኣሃዱ ጐስጓስን ሓበሬታን ‘እዚ’ ህዝባዊ ሰራዊት፡ ንኣስታት ክልተ ወርሒ ብሞያ ዘሰልጠኖም 35 ደቂኣንስትዮ ዝርከባኦም 122 ኣባላቱ፡ ኣብ ከተማ ከረን ኣመሪቑ። እቲ ኣብ ክልተ እብረ ዝተዋህበ ስልጠና፡ ዓውድታት ስርዓተ-ድምጺ፡ ምእላይ...

ጋሽ-ባርካ – ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዕቱብ መደባት ይሰላሰል

ጋሽ-ባርካ – ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዕቱብ መደባት ይሰላሰል

ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል፡ ብደረጃ ዞባ ጋሽ-ባርካ – ኣብ ምንቃሕ ሕብረተሰብን መሰረታዊ ምድላዋት ኣብ ምጽፋፍን ዕቱብ መደባት ይሰላሰል ኣሎ። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ፡ ኣብ’ቲ ዞባ...

መምርሒታት መከላኸሊ ‘ኮሮና ቫይረስ’ ጌና ይጠሓሱ ኣለዉ

ተላባዒ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል፡ እዋናዊ ሓበሬታን መምርሒታትን ይወሃብን፡ ኣራምን ከልካልን ስጒምቲታት ይውሰድን እኳ እንተሎ፡ ኣብ ትግባረ ሸለልትነትን ጥሕሰትን ዝዓብለሎ ኣካይዳ ይቕጽል ኣሎ። ትማሊ ሰሉስ 31 መጋቢት፡...

ጎልጅ – ሕጽረታት ኣብያተ-ትምህርቲ ንምቅላል ይስራሓሉ

ጎልጅ – ሕጽረታት ኣብያተ-ትምህርቲ ንምቅላል ይስራሓሉ

ነበርቲ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ብሓፈሻ – ተቐማጦ ሓውሲ ከተማ ጎልጅ ድማ ብፍላይ፡ ኣብ ከባቢኦም ናይ ዝርከባ ኣብያተ-ትምህርቲ ሕጽረታት ንምቅላል ዝወስድዎ ዘለዉ ተበግሶ፡ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር...

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና – ቊጽሪ 6

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና – ቊጽሪ 6

መንግስቲ ኤርትራ፡ ንምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ብተኸታታሊ መምርሒታት ከውጽእ ጸኒሑ ኣሎ። እንተኾነ፡ ኣብ ትግባረ’ቲ ዝወጽእ ዘሎ መምርሒታት ብዙሕ ጥሕሰታት ክርአ ጸኒሑ። ኣብ ኣብያተ-ጸሎት፡ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ሓጎስን...

Login

Categories