ሚኒስተር ፍትሒ ፎውዝያ ሃሽም፡ ምስ ደያኑ ኮማዊ ኣብያተ-ፍርድን ሽማግለታት ዕርቅን ዞባ ደቡብ ኣብ ዘካየደቶ ርክብ፡ ኮም ዝሰረቱ ኩለንትናዊ ተሳትፎ፡ ኣብ ምሕያልን ምዅስኳስን ክብርታት ሕብረተሰብ ልዑል ግደ ከምዘለዎ ብምሕባር፡ ዝያዳ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺራ።

ብ1 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተገብረ ርክብ፡ ሚኒስተር ፎውዝያ፡ ኮም ዝሰረቱ ትካላት፡ ውህደትን ስኒትን ስድራቤታት ብምዕቃብ – ካብ ውልቃውነት ኣርሒቑ ሕልናን ባህልን ዝዅስኩስ መስርሕ ምዃኑ ኣገንዚባ።

“ሽምግልና ኣብ ሕብረተሰብና፡ ኣማራጺ ኣፈታትሓ ግርጭት ዘይኮነ፡ ኣካል ክብርታት ስድራቤትን ኮምን እዩ” ዝበለት ሚኒስተር ፎውዝያ፡ ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ ዝለዓለ ተራ ከምዘለዎ ኣረዲኣ። ማሕበራዊ ክብሪታት ንምዕቃብን ናብ ወለዶታት ንምስግጋሩን፡ ብውህደት ክስራሓሉ ከምዝግባእ ድማ ኣስሚራትሉ።

ወለዶታት ካብ ዘይተደልየ ተርእዮታት ክድሕኑ በቲ ሓደ፡ ግርጭታት ብኣጋ መዕለቢ ክረኽቡ ድማ በቲ ኻልእ፡ ሽምግልና ዝለዓለ ማሕበራዊ ክብሪ ከምዘለዎ እውን፡ ብሰፊሑ ኣብሪሃ።

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ 105 መጋባእያታት ኮማዊ ኣብያተ-ፍርዲ፡ ብህዝቢ ዝተመርጻ ሽማግለታት ዕርቂ ድማ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ንኡስ ዞባ ከምዘለዋ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

Categories