ሰላም ኤረትርየ ወአቶብየ እግል ዐየዶት ዲብ ዮም 4 ፌብራይር አስክ አቶብየ ለጌሰት ፍርቀት ዓዳት ኤረትርዪን ፈናኔን፡ ዲብ ዮም 16 ፌብራይር ዲብ መዲነት በህርዳር ወዲብ ዮም 17 ዲብ መዲነት አዳመ ዕፌ አቅረበው።

ዲብለ ዕፌ ሰፊር ኤረትርየ ዲብ እተሓድ አፍሪቀ አሰይድ አርአየ ደስተ፡ ውቁላም ሰብ መዝ ክልላት አምሐረ ወኦሮሞ ክምሰልሁመ ፈተች ሙሲቀት ሓድራም ዐለው።

እሎም ሐድ 60 ለገብኦ ፈናኔን አንፋር ፍርቀት ዓዳት ወጠን በህለት ስብሪት፡ ክምሰልሁመ ገዳይም ወሸባብ ፈናኔን ወሙሲቅዪን፡ እብ ናይ ዓዳት ኤረትርየ ትልህያታት ዕፌ ቀደመው።

እብ አሳለ ፋግር ለህለ በርናምጅ፡ ማሌ ዮም 19 ዲብ ህዋሰ ለአርኡ እት ህለው፡ ዲብ ዮም 21 ፌብራይር 2019 ህዬ ዲብ አዲስ-አበበ ዕፌ እግል ልቀድሞ ቶም።

Categories