እት አቅሊም ጋሽ-በርከ ውዛራት ተዐሊም ወድፈዕ፡ እተክሰምልሁመ መራክዝ ተአዲብ ወስጅን፡ ዲበ ሐልፈየ ሐምስ ሰነት ዲብ በራምጅ አብደዮት ቅዌት፡ በራምጅ ዐረዮት ወአምሱይ ለወደው ጅህድ ወፍገሪቱ ለታይን ዋዕለ፡ ዲብ ዮም 12 ፌብራይር እት መዲነት ባርንጥዕ ትሰርገለ።

ዲበ እብ ፈርዕ ተዐሊም አቅሊም- ጋሽ በርከ፡ ጀብሀት ምውዳቅ ጸሓይ መራክዝ ተአዲብ ወስጅን ባርንቶ ወአቁርደት፡ እተ ከምስልሁመ ውዛረት ተዐሊም ለትቀደመ ውራቅ፡ ፍገሪት ናይለ በራምጅ ለለአትናይት ምንመ ዐለ፡ ክመ ልትሐዜ ዐቦት ክም ኢሰጀለ አፍሀመ።

ዲብ ውዛረት ተዐሊም መስኡል ምህሮ እግል ዐባዪ አሰይድ ትኳቦ ኣይሙት ዲበ ቀደመየ ወረቀት፡ አቅሊም ጋሽ-በርከ እብ ፍይሔሁ ወብዝሔ ስካኑ ምነ እብ አውለውየት ለልትርኤ ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ዲበ በክት ተዐሊም ለሐልፈዮም አጀኒት እንዴ ዐረው እግል ለአተላሉ ወቅዌት እግል ለአብዱ ለልትሰርገል በራምጅ፡ ዶር ሰብ ሽርከት ላተን ጀሃት እብ ዓመት፡ እዳረት ህዬ እብ ፍንቲት እግል ልዕቤ አትፋቀደ።

መስኡል ፈርዕ ውዛረት ተዐሊም አቅሊም ጋሽ-በርከ አሰይድ መሐመድዐሊ እብራሂም ህዬ፡ ዲብ ክለን እዳራት ደዋይሕ መአሰሳት ተዐሊም ምንመ ትከሰተ፡ አጀኒት ዲበ ወጅቦም ዕምር እት ተዐሊም ሻርኮ ሰበት ኢጸንሐው፡ አሀምየት በራምጅ ምህሮ እግል ዐባዪ ዲበ አቅሊም ዐባይ ክምተ እንዴ ሐበረ፡ ዕምሮም ስነት ተዐሊም እንዴ በጽሐ ዲብ ዐግሎ ተዐሊም ለኢሻረከው 130 ጅነ ሰበት ህለው፡ ሸዐብ ወእዳራት ለሻርኮ እተ ክስአት ረአስማል ዐባይ እግል ትግባእ በራምጅ ክም ሀለ አብርሀ።

ደረጀት አካዳሚ ናይለ ዲብለ ተፈናት ወራታት ዐማር ሻርኮ ለህለው አንፋር ቅዋት ድፈዕ ወዴሽ ሸዐቢ ዲብ ምግባይት ወካልኣይት ደረጀት እግል ትዕቤ፡ መዳርስ ቦርዲን ከም ትከሰተየ፡ መራክዝ ተአዲብ ወስጅን ባርንቶ ወአቁርደት ህዬ ሕድ ለመስል ከደማት ለሀይብ ክም ሀለ ዲበ ትቀደመ ተቃሪር ትሸርሐ።

እት ፈርዕ ውዛረት ተዐሊም አቅሊም ጋሽ-በርከ መመቅረሓይ በራምጅ ምህሮ እግል ዐባዪ አሰይድ እስሐቅ ዩስፍ እብ ጀሀቱ፡ እብ ደረጀት አቅሊም – ዲበ ሐልፈት 5 ሰነት 84 ምእታይት አንሳት ለብእቶም ዝያድ 94 አልፍ ስካን እብ በራምጅ ምህሮ እግል ዐባዪ እግል ልክተቦ ወልቅርኦ ከም ቀድረው፡ ናይ እንባተት በክት ለሐልፈዮም 14 አልፍ ጅነ ህዬ እብ በራምጅ ዐረዮት ዲብ ተዐሊም ንዙም ከም ትሓበረው ሸርሐ።

ቃእድ ጀብሀት ምውዳቅ ጽሓይ ብርጋደር ጀነራል ተክሌ ክፍላይ ዲበ አስምዐየ ከሊመት ካቲመ፡ ለሐልፈየ ሰኖታት እብ ዐዳዋት ካርጅ ወመሐለኪት ለትከለለ ሰበት ዐለ፡ በራምጅ ምህሮ እግል ዐባዪ ክመ ልትሐዜ ከም ኢሄረረ እንዴ ሸርሐ፡ እትለ ብይእት ለህሌት መርሐለት ሰአየት እብ ፈዛዐት ወመትነዛም ትሩድ እግል ልትከደም ክምቱ ሐበረ።

Categories