እት አቅሊም ምግብ ምን ዮም 27 ጃንዋሪ ገብእ ለጸንሐ ሕርያን ልጅነት ዕሬ፡ እብ መሻረከት ብዝሕት ስካን አቅሊም እት ዮም 17 ፌብራይር ክምሰል ተመ ሙደረእ ምዴርያት ምስል ሸዐብ እተ ወደዉ እጅትምዓት ሸርሐው።

ህቶም እትለ ሸርሖም፡ ለቀደም እለ ዐለ መሓክም ደገጊት፡ እብ ውዛረት ዐድል እተ ገብአ ተቅዪም፡ ሐዲስ አግቡይ አትመቃርሖት እግል ልግበእ እሉ እብለ ትነስአ ቀራር ለሕርያን ሐዲስ ክምሰል ገብአ እት ለሐብሮ፡ ቀደም እለ ለገብአ ተዐቢኣት እት ሰርገለ ሕርያን ተረት ክምሰል ዐለት እግሉ አፍሀመው።

እብ አሳስለ ፋግር ለሀለ ኤታን፡ ለቀደም እለ እብ ሰለስ ዳይናታት ገብእ ለዐለ ወራት መሓክም ደገጊት፡ እብሊ ሐዲስ አግቡይ ዎሮ ዳንየ፡ ዎሮ ጌምያይ ቃኑን ለትከምክም ሐምስ ልጅነቲ ለብእተ ልጅነት እበ እግል ልትከደም ክምሰል ቱ ለእዳርዪን ምዴርያት ሸርሐው።

እት አቅሊም ምግብ እግል ሰለስ ሳምን ለገብአ ወራታት ሕርያን ልጃን ዕሬ፡ እት 13 ምዴርየት አስመረ፡ 15 መሓክም ገብአ እት ሀለየ፡ እት ምዴርያት ጋላነፍሒ ወሰረጀቀ እት ክል ምነን 12፡ እት ምዴርየት በሪኽ 9፡ ወእብ ዓመት ህየ 48 መራክዝ ዕሬ እግል ልትአሰሳ ቱ።

Categories