ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን፡ ኮም ዝሰረቱ ቅድመ-ጥንቃቐ ንሓደጋታት ንምሕያል፡ ብ4 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ዓውደ-ዘተ ኣቃኒዑ።

ኣብ’ቲ ዓውደ-ዘተ፡ ኣመሓደርቲ ዞባታት፡ ወከልቲ ሚኒስትሪታትን ካልኦት ኣካላትን ከምኡ’ውን ክኢላታት ተሳቲፎም።

ሚኒስተር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልኡል ገብርኣብ፡ ጠንቅታትን ሳዕቤናትን ሓደጋታት ብምክልኻል ህይወት ንምድሓንን ጸጋታት ንምዕቃብን ክሰርሑ ምጽንሖም ጠቒሳ፡ ኮማዊ ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ንምድንፋዕ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ኣተባባዒ ምንባሩ ገሊጻ።

ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ብመሰረት ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ኣፍልጦን ምድላዋትን ብስነ-ፍልጠታዊ መጠንቀቕታ ቅድመ- ሓደጋ ክስነ፡ ሓደጋታት ምስ ኣጋጠሙ ክውሰዱ ዝግብኦም ስጒምቲታት ክንጸሩ፡ ሳዕቤናት ንምንካይ ድማ ናይ ምክልኻል ዓቕምታት ክሕይል ከምዘድሊ ኣገንዚባ።

ኣብ’ቲ ዓውደ-ዘተ፡ ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ተኽእሎታት ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪን እሳተ-ጎመራን ስለዘሎ፡ ሳዕቤናቱ ንምንካይ ኣቐዲምካ ግምት ተዋሂቡዎ ክስራሓሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ።

Categories