Layout B

ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም ተሰዊኡ

ገዲም ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም (በዓል ገጽ)፡ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ሕክምናዊ ክንክን ክገብረሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ብ7 ግንቦት ተሰዊኡ። ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም፡ ኣብ 1965 ናብ መሳርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ...

ኣብ ን/ዞባ ደቀምሓረ መዓልቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ተቓጺሉ

ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ- ክፍሊ ሕግን ስርዓትን ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብ 400 ትካላት ብዝተገብረ ቁጽጽር 30 ሽሕ ናቕፋ ዝትመን መዓልቱ ዘሕለፈ መግብን ናውቲ ጽሬትን ብምእካብ ኣቃጺሉ። ሓላፊ ሕግን ስርዓትን ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ኣቶ ክፍለ ሃይለ፡ ወነንቲ ትካላት...

ደ/ቀ/ባሕሪ – ምርባሕ ደርሁ ዘተባብዕ ውጽኢት ይህብ

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ንጥፈታት ምርባሕ ደርሁ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ሓቢሩ። ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተማርያም ኣብርሃም፡ ኣብ’ቲ ዞባ ካብ መወዳእታ ወርሒ 2020 ጀሚሩ ንሰለስተ ዙርያ...

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ንጥፈታት ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬት ገምጊሙ

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ትግባረ ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬትን ምውጋድ ጐዳእቲ ልምድታትን – ሚኒስተራት፡ ኣመሓደርቲ ዞባታት፡ ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ወከልቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባታትን ዝተሳተፍዎ ዓውደ-ዘተ ኣካይዱ። ኣብቲ ብ6ን 7ን ግንቦት ኣብ ኣዳራሽ ሃ...

Layout B (with A as starter)

ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም ተሰዊኡ

ገዲም ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም (በዓል ገጽ)፡ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ሕክምናዊ ክንክን ክገብረሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ብ7 ግንቦት ተሰዊኡ። ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም፡ ኣብ 1965 ናብ መሳርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ፡ ኣብ 1970 ድማ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተጸንቢሩ፡ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊትን ክፍልታትን – ድሕሪ ናጽነት መላእ ኤርትራ ድማ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣመሓዳሪ...

Read More

ኣብ ን/ዞባ ደቀምሓረ መዓልቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ተቓጺሉ

ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ- ክፍሊ ሕግን ስርዓትን ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብ 400 ትካላት ብዝተገብረ ቁጽጽር 30 ሽሕ ናቕፋ ዝትመን መዓልቱ ዘሕለፈ መግብን ናውቲ ጽሬትን ብምእካብ ኣቃጺሉ። ሓላፊ ሕግን ስርዓትን ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ኣቶ ክፍለ ሃይለ፡ ወነንቲ ትካላት...

ደ/ቀ/ባሕሪ – ምርባሕ ደርሁ ዘተባብዕ ውጽኢት ይህብ

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ንጥፈታት ምርባሕ ደርሁ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ሓቢሩ። ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተማርያም ኣብርሃም፡ ኣብ’ቲ ዞባ ካብ መወዳእታ ወርሒ 2020 ጀሚሩ ንሰለስተ ዙርያ...

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ንጥፈታት ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬት ገምጊሙ

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ትግባረ ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬትን ምውጋድ ጐዳእቲ ልምድታትን – ሚኒስተራት፡ ኣመሓደርቲ ዞባታት፡ ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ወከልቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባታትን ዝተሳተፍዎ ዓውደ-ዘተ ኣካይዱ። ኣብቲ ብ6ን 7ን ግንቦት ኣብ ኣዳራሽ ሃ...

ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ኣብ ምትሕልላፍ ቴክኖሎጂ ተሽከርከርቲ ይሰርሕ

ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ምስተን ዝውክለን ኩባንያታት ርክቡ ብምድልዳል ዕማማቱ ብዝለዓለ ንምፍጻም ብዕቱብ ይሰርሕ ከምዘሎ፡ ኣካያዲ ስራሕ ናይ’ቲ ትካል ኣቶ ግርማይ ኣብርሀ ሓቢሩ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1984 ዝተመስረተ ዓንበርበር ሼር ካምፓኒ፡ ድሕሪ ናጽነት...

Layout B (with infinite scroll)

ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም ተሰዊኡ

ገዲም ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም (በዓል ገጽ)፡ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ሕክምናዊ ክንክን ክገብረሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድሚኡ ብ7 ግንቦት ተሰዊኡ። ሓርበኛ ዑስማን መሓመድ ኣደም፡ ኣብ 1965 ናብ መሳርዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ...

ኣብ ን/ዞባ ደቀምሓረ መዓልቱ ዘሕለፈ ሃለኽቲ ተቓጺሉ

ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ- ክፍሊ ሕግን ስርዓትን ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብ 400 ትካላት ብዝተገብረ ቁጽጽር 30 ሽሕ ናቕፋ ዝትመን መዓልቱ ዘሕለፈ መግብን ናውቲ ጽሬትን ብምእካብ ኣቃጺሉ። ሓላፊ ሕግን ስርዓትን ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ኣቶ ክፍለ ሃይለ፡ ወነንቲ ትካላት...

ደ/ቀ/ባሕሪ – ምርባሕ ደርሁ ዘተባብዕ ውጽኢት ይህብ

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ንጥፈታት ምርባሕ ደርሁ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዘተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ሓቢሩ። ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተማርያም ኣብርሃም፡ ኣብ’ቲ ዞባ ካብ መወዳእታ ወርሒ 2020 ጀሚሩ ንሰለስተ ዙርያ...

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ንጥፈታት ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬት ገምጊሙ

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ ትግባረ ኮም ዝሰረቱ ከባብያዊ ጽሬትን ምውጋድ ጐዳእቲ ልምድታትን – ሚኒስተራት፡ ኣመሓደርቲ ዞባታት፡ ሓለፍቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ወከልቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባታትን ዝተሳተፍዎ ዓውደ-ዘተ ኣካይዱ። ኣብቲ ብ6ን 7ን ግንቦት ኣብ ኣዳራሽ ሃ...

ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ኣብ ምትሕልላፍ ቴክኖሎጂ ተሽከርከርቲ ይሰርሕ

ዓንበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ምስተን ዝውክለን ኩባንያታት ርክቡ ብምድልዳል ዕማማቱ ብዝለዓለ ንምፍጻም ብዕቱብ ይሰርሕ ከምዘሎ፡ ኣካያዲ ስራሕ ናይ’ቲ ትካል ኣቶ ግርማይ ኣብርሀ ሓቢሩ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1984 ዝተመስረተ ዓንበርበር ሼር ካምፓኒ፡ ድሕሪ ናጽነት...

Login

Categories