Layout B

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ትማሊ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 3 ዜጋታት ካብ ኣስመራ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ። እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 3 ዜጋታት፡ ሓውዮም...

ኣብ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ፡ ልዕሊ 176 ሽሕ ጨቓዊት ተዓዲለን

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ቍጠባዊ ዓቕሚ ዜጋታት ንምምሕያሽ ብዝወጸ – ጨቓዊት ናይ ምዕዳል መደብ፡ ልዕሊ 176 ሽሕ ጨቓዊትን ናይ ገደና ደርሁን ከምእተዓደላ ተገሊጹ። ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት እንስሳ ኣብ’ቲ ዞባ ኣቶ ዳኒኤል ተኪኤ፡ እቲ ብምትሕብባር...

ኣብ ዓረዛ፡ ሰፊሕ ወፍሪ ክታበት ጥሪት ተኻዪዱ

ኣብ 22 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ ልዕሊ 53 ሽሕ እንስሳታት ኣንጻር ውሽጣውን ግዳማውን ሕማማት ተኸቲበን። ኣብ’ቲ ካብ 15 ሓምለ ጀሚሩ ንክልተ ሰሙን ዝቐጸለ ሰፊሕ ወፍሪ፡ ኣብ 24 ነቑጣታት፡ 50,600 ጤለ-በጊዕ ጸረ ጉልሓይ መሰል፣ 100 ናይ ጸባ...

ደቀምሓረ – ንሓለፍቲ ትምህርቲ ተወሳኺ ስልጠና ተወዲቡ

ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ካብ 6 ንኡሳን ዞባታት ደቡብ ንዝተዋጽኡ ኣካየድቲ ትምህርቲ፡ ኣብ ኣገዳስነት ምድላው ውሁድ ውጥን ኣተገባብራ መደባት ትምህርቲ ዝቐንዐ፡ ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 2 ነሓሰ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ስልጠና ወዲቡ። እዚ ካብ ንኡሳን ዞባታት ደቀምሓረ፡...

Layout B (with A as starter)

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ትማሊ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 3 ዜጋታት ካብ ኣስመራ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ። እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 3 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ። በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ትማሊ 6576 በጺሑ ኣሎ። 6,487 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 35 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 54 ድማ ገና ኣብ...

Read More

ኣብ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ፡ ልዕሊ 176 ሽሕ ጨቓዊት ተዓዲለን

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ቍጠባዊ ዓቕሚ ዜጋታት ንምምሕያሽ ብዝወጸ – ጨቓዊት ናይ ምዕዳል መደብ፡ ልዕሊ 176 ሽሕ ጨቓዊትን ናይ ገደና ደርሁን ከምእተዓደላ ተገሊጹ። ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት እንስሳ ኣብ’ቲ ዞባ ኣቶ ዳኒኤል ተኪኤ፡ እቲ ብምትሕብባር...

ኣብ ዓረዛ፡ ሰፊሕ ወፍሪ ክታበት ጥሪት ተኻዪዱ

ኣብ 22 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ ልዕሊ 53 ሽሕ እንስሳታት ኣንጻር ውሽጣውን ግዳማውን ሕማማት ተኸቲበን። ኣብ’ቲ ካብ 15 ሓምለ ጀሚሩ ንክልተ ሰሙን ዝቐጸለ ሰፊሕ ወፍሪ፡ ኣብ 24 ነቑጣታት፡ 50,600 ጤለ-በጊዕ ጸረ ጉልሓይ መሰል፣ 100 ናይ ጸባ...

ደቀምሓረ – ንሓለፍቲ ትምህርቲ ተወሳኺ ስልጠና ተወዲቡ

ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ካብ 6 ንኡሳን ዞባታት ደቡብ ንዝተዋጽኡ ኣካየድቲ ትምህርቲ፡ ኣብ ኣገዳስነት ምድላው ውሁድ ውጥን ኣተገባብራ መደባት ትምህርቲ ዝቐንዐ፡ ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 2 ነሓሰ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ስልጠና ወዲቡ። እዚ ካብ ንኡሳን ዞባታት ደቀምሓረ፡...

ኣብ ዞባ ማእከል፡ መደብ ሓምላይ ወፍሪ ጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ

ብደረጃ ሃገር ተበጊሱ ዘሎ ንጥፈታት ምግራብን ምፍዋስ ማይክዖታትን ዘጠቓልል ሓምላይ ወፍሪ ንምዕዋት፡ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ መደበራት ፈልሲ እኹል ቀረብ ፈልሲታት ከምዘዳለዋ፡ ሓለፍቲ ኣብያተ-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ገሊጾም። እቶም ሞያውያን ሕርሻ፡ ኣብ...

Layout B (with infinite scroll)

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ትማሊ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 3 ዜጋታት ካብ ኣስመራ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ። እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 3 ዜጋታት፡ ሓውዮም...

ኣብ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ፡ ልዕሊ 176 ሽሕ ጨቓዊት ተዓዲለን

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ቍጠባዊ ዓቕሚ ዜጋታት ንምምሕያሽ ብዝወጸ – ጨቓዊት ናይ ምዕዳል መደብ፡ ልዕሊ 176 ሽሕ ጨቓዊትን ናይ ገደና ደርሁን ከምእተዓደላ ተገሊጹ። ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት እንስሳ ኣብ’ቲ ዞባ ኣቶ ዳኒኤል ተኪኤ፡ እቲ ብምትሕብባር...

ኣብ ዓረዛ፡ ሰፊሕ ወፍሪ ክታበት ጥሪት ተኻዪዱ

ኣብ 22 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ ልዕሊ 53 ሽሕ እንስሳታት ኣንጻር ውሽጣውን ግዳማውን ሕማማት ተኸቲበን። ኣብ’ቲ ካብ 15 ሓምለ ጀሚሩ ንክልተ ሰሙን ዝቐጸለ ሰፊሕ ወፍሪ፡ ኣብ 24 ነቑጣታት፡ 50,600 ጤለ-በጊዕ ጸረ ጉልሓይ መሰል፣ 100 ናይ ጸባ...

ደቀምሓረ – ንሓለፍቲ ትምህርቲ ተወሳኺ ስልጠና ተወዲቡ

ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ካብ 6 ንኡሳን ዞባታት ደቡብ ንዝተዋጽኡ ኣካየድቲ ትምህርቲ፡ ኣብ ኣገዳስነት ምድላው ውሁድ ውጥን ኣተገባብራ መደባት ትምህርቲ ዝቐንዐ፡ ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 2 ነሓሰ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ስልጠና ወዲቡ። እዚ ካብ ንኡሳን ዞባታት ደቀምሓረ፡...

ኣብ ዞባ ማእከል፡ መደብ ሓምላይ ወፍሪ ጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ

ብደረጃ ሃገር ተበጊሱ ዘሎ ንጥፈታት ምግራብን ምፍዋስ ማይክዖታትን ዘጠቓልል ሓምላይ ወፍሪ ንምዕዋት፡ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ መደበራት ፈልሲ እኹል ቀረብ ፈልሲታት ከምዘዳለዋ፡ ሓለፍቲ ኣብያተ-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ገሊጾም። እቶም ሞያውያን ሕርሻ፡ ኣብ...

Login

Categories