Latest videos

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና

ትማሊ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 3 ዜጋታት ካብ ኣስመራ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ። እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእከል ተዓቚቦም ዘድሊ ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 3 ዜጋታት፡ ሓውዮም ተፋንዮም ኣለዉ። በዚ መሰረት፡ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ትማሊ 6576 በጺሑ ኣሎ። 6,487 ካብ’ዚኦም ሓውዮም ዝተፋነዉ፡ 35 ብሞት ዝተፈልዩ፡ 54 ድማ ገና ኣብ...

Read More

ኣብ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ፡ ልዕሊ 176 ሽሕ ጨቓዊት ተዓዲለን

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ቍጠባዊ ዓቕሚ ዜጋታት ንምምሕያሽ ብዝወጸ – ጨቓዊት ናይ ምዕዳል መደብ፡ ልዕሊ 176 ሽሕ ጨቓዊትን ናይ ገደና ደርሁን ከምእተዓደላ ተገሊጹ። ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት እንስሳ ኣብ’ቲ ዞባ ኣቶ ዳኒኤል ተኪኤ፡ እቲ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሕርሻን ናይ ስራሕ መሻርኽቱን ዝትግበር ዘሎ መደብ፡ ንነፍሲ-ወከፍ ስድራ 25 ጨቓዊት ብሕሳብ 15 ናቕፋ ምዕዳል ምዃኑ ኣረዲኡ። ካብ ዝጅምር፡ ኣስታት 7,070 ስድራ-ቤታት ተጠቀምቲ...

Read More
ኣብ ዓረዛ፡ ሰፊሕ ወፍሪ ክታበት ጥሪት ተኻዪዱ

ኣብ ዓረዛ፡ ሰፊሕ ወፍሪ ክታበት ጥሪት ተኻዪዱ

ኣብ 22 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ ልዕሊ 53 ሽሕ እንስሳታት ኣንጻር ውሽጣውን ግዳማውን ሕማማት ተኸቲበን። ኣብ’ቲ ካብ 15 ሓምለ ጀሚሩ ንክልተ ሰሙን ዝቐጸለ ሰፊሕ ወፍሪ፡ ኣብ 24 ነቑጣታት፡ 50,600 ጤለ-በጊዕ ጸረ ጉልሓይ መሰል፣ 100 ናይ ጸባ ከብቲ ጸረ ሕማም ዕጭላም፣ 2,440 ኣኽላባት ድማ ጸረ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ከምእተኸትባ፡ ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ምሕረቱ ኣርኣያ ገሊጹ። ብሰንኪ ጽዑቕ ወቕቲ ክራማትን...

Read More
ደቀምሓረ – ንሓለፍቲ ትምህርቲ ተወሳኺ ስልጠና ተወዲቡ

ደቀምሓረ – ንሓለፍቲ ትምህርቲ ተወሳኺ ስልጠና ተወዲቡ

ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ካብ 6 ንኡሳን ዞባታት ደቡብ ንዝተዋጽኡ ኣካየድቲ ትምህርቲ፡ ኣብ ኣገዳስነት ምድላው ውሁድ ውጥን ኣተገባብራ መደባት ትምህርቲ ዝቐንዐ፡ ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 2 ነሓሰ ኣብ ከተማ ደቀምሓረ ስልጠና ወዲቡ። እዚ ካብ ንኡሳን ዞባታት ደቀምሓረ፡ ሰገነይቲ፡ ዓዲ-ቐይሕ፡ ጸሮናን ማይ-ዓይኒን ዝተዋጽኡ ሓለፍቲ ትምህርቲን ስነ ምምህርናን፡ ከምኡ’ውን ዳይረክተራትን ሱፐርቫይዘራትን ካልኣይ ደረጃ ዝተሳተፍዎ ስልጠና፡ ብግዜን ውጽኢትን ዝልካዕ ውሁድ...

Read More

ኣብ ዞባ ማእከል፡ መደብ ሓምላይ ወፍሪ ጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ

ብደረጃ ሃገር ተበጊሱ ዘሎ ንጥፈታት ምግራብን ምፍዋስ ማይክዖታትን ዘጠቓልል ሓምላይ ወፍሪ ንምዕዋት፡ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ መደበራት ፈልሲ እኹል ቀረብ ፈልሲታት ከምዘዳለዋ፡ ሓለፍቲ ኣብያተ-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ገሊጾም። እቶም ሞያውያን ሕርሻ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ-ነፍሒ 350 ሽሕ፣ ኣብ ንኡስ ዞባ በሪኽ 226 ሽሕ፣ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ 460 ሽሕ – ናይ 15 ዓይነታት ኣግራብ ፈልሲታት ከምእተዳለወን፡ ብተመሃሮን ህዝብን...

Read More

Login

Categories