Latest videos

ዕለተ-ሰማእታት፡ ኣብ ዞባታት ብክብ ዝበለ ስነ-ስርዓት ተዘኪራ

መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ – 20 ሰነ፡ ብደረጃ ዞባታት ንዕዙዝነት’ታ ዕለት ብዝገልጽ ዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪራ። ብደረጃ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣብ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ ብ19 ሰነ – ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ነበርቲ ኣብ ቀንዲ ጐደናታት ከተማ ባረንቱ፡ ብባንድ ምረሻን ሰራዊትን እናተመርሑ ሰልፊ ሽምዓ፡ ብ20 ሰነ ድማ ካብ ማእከል ከተማ ባረንቱ ክሳብ መቓብር ሓርበኛታት ናይ እግሪ ጒዕዞ ከካይዱ እንከለዉ፡ ኣብ ከባቢ ‘ፕሪማ...

Read More

ነበርቲ ዋሊኩ ንስድራ ስዉኣት ገንዘባዊ ሓገዝ ኣበርኪቶም

ኣብ ከተማ ከረን – ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዋሊኩ፡ ብምኽንያት 20 ሰነ – መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ ኣብ ሞንጎኦም ንዝነብሩ 75 ስድራ ስዉኣት ልዕሊ 15 ሽሕ ናቕፋ ኣበርኪቶም። እቶም ዜጋታት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፡ ምእላይ ስድራ ስዉኣት ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ጾር ከምዘይኮነ፡ እቲ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ድማ፡ ኣብ ጎድኒ ስድራ-ቤት እቶም በጃ ሃገር ዝሓለፉ ጀጋኑ ምህላዎም ንምግላጽ ምዃኑ ኣረዲኦም። እዚ ዓመታዊ ኣብ መዓልቲ ሰማእታት...

Read More

ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሰማእታቶም ብሓበን ዘኪሮም

ኣብ ጀርመን፡ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ሽወደን፡ ሆላንድ፡ ኬንያ፡ ቐጠር፡ ከምኡ’ውን ርያድ – ስዑዲ ዓረብ ዝነብሩ ዜጋታት፡ ን20 ሰነ – መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ብሓበን ዘኪሮም። ኣብ ከተማታት ሙንሸንግላድባኽ፡ ሙኒኽን ፍራይቡርግን – ጀርመን ዝተኻየደን ህጻናትን መንእሰያትን ብብዝሒ ዝተሳተፍዎን ናይ ዝኽሪ መደብ፡ ብምውላዕ ሽምዓን ንትርጒም መስዋእትን መስዋእትነትን ዘንጸባርቕ መደረታትን ስነጥበባዊ መደባትን ዝተሰነየ ነይሩ። ኣብ...

Read More