Latest videos

ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም

ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳን፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ዓባይ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን፡ ንጥፈታት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣሰላሲሎም። ኤርትራውያን ነበርቲ ካርቱምን ከባቢኣን፡ ብ1 መጋቢት፡ ኣፍልጦኦም ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርን ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያትን ዘዕቢ ሰሚናር ተዋሂቡዎም። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን፡ ኣቶ ኢብራሂም እድሪስ፡ ኣብ ዞባና ንፖለቲካዊ፡ ማሕበራውን ቊጠባውን ዕብየት ዝድርኽ እወታዊ ለውጥታት ይርአ ከምዘሎ፡ ኣብ’ዚ ድማ ህዝቢ...

Read More

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ብክብ ዝበለ መዓርግ ተዘኪራ

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ – 8 መጋቢት፡ “ሰላም ውጽኢት ጽንዓትና፡ ልምዓት ፍረ ዕዮና!” ብዝብል ቴማ፡ ኣብ መላእ ሃገር ብኽብ ዝበለ መዓርግ ተዘኪራ። ኣብ ኣስመራ – ኣዳራሽ ኤክስፖ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡ ፕረዚደንት ሃማደአ ወ/ሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ፡ ሚኒስተራትን ካልኦት ሰበ-ስልጣን መንግስትን፡ ከምኡ’ውን ዲፕሎማሰኛታትን ወከልቲ ኣህጉራውያን ውድባትን ተረኺቦም...

Read More