Category - Uncategorized

ኤምባሲ – ዝኽሪ ምምስራት ህ/ሪ/ቻይና ጸምቢሉ

ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኤርትራ፡ ብ28 መስከረም፡ ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ምምስራት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ጸምቢሉ። ኣብ ቀጽሪ ናይቲ ኤምባሲ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል፡ ኣምባሳደር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ያንግ ዚጋንግ፡...

ሚኒስተር ዑስማን፡ ኣብ ኣኼባ ሕ.ሃ – መልእኽቲ ኤርትራ ኣቕሪቡ

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ትማሊ 30 መስከረም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ፡ መልእኽቲ ሃገረ ኤርትራ ንመበል 74 ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪቡ። “ናይ ሎሚ ዓመት ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት፡ ንቀርኒ...

ድባርዋ – 70 መንእሰያት ብሞያ ሰልጢኖም

ድባርዋ – 70 መንእሰያት ብሞያ ሰልጢኖም

ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ ብምርባሕ ደርሁን ንህብን ከምኡ’ውን ብስነ-ጽባቐ ጸጉሪ ዝሰልጠኑ 70 መንእሰያት፡ ብ26 መስከረም ተመሪቖም። እቶም ካብ ምምሕዳራት ከባቢ መረብ፡ ገዛ-ላምዛን ምስላምን ዝተዋጽኡ ኣለይቲ ስድራ መንእሰያት፡ 18...

ነበርቲ ፎሮ፡ ኣሕዳሪት ቤት-ትምህርቲ ክትህነጸሎም ሓቲቶም

ነበርቲ ፎሮ፡ ኣሕዳሪት ቤት-ትምህርቲ ክትህነጸሎም ሓቲቶም

ነበርቲ ንኡስ ዞባ ፎሮ፡ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዘሎ ትሑት ተሳታፍነት ንምዕባይ፡ ኣሕዳሪት ቤት-ትምህርቲ ክትህነጸሎም ሓቲቶም። ካብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ዝተወከሉ ዓበይቲ ዓድን ኣባላት ባይቶን፡ ብ22 መስከረም ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ...

ማእከል – ልዕሊ 400 ሽሕ ዜጋታት ጸረ-ሕማም ኣንቅጺ ክኽተቡ እዮም

ኣብ ዞባ ማእከል፡ ኣብ ክሊ ዕድመ 1 ክሳብ 30 ዓመት ዝርከቡ ልዕሊ 400 ሽሕ ዜጋታት፡ ጸረ-ሕማም ኣንቅጺ ክኽተቡ መደብ ወጺኡ ይስራሓሉ ከምዘሎ ተገሊጹ። ብ26 መስከረም፡ ብደረጃ ዞባ ዝነጥፉ ኣካላት ኣብ ዝተሳተፍዎ ኣብ ዓዲ-ጓዕዳድ...

በዓል መስቀል፡ ብክብ ዝበለ መዓርግ ተኸቢሩ

በዓል መስቀል፡ ትማሊ 28 መስከረም ኣብ መላእ ሃገር ብክብ ዝበለ መዓርግ ተኸቢሩ። ኣብ ኣስመራ – ሜዳ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ – መራሕቲ ሃይማኖት፡ ሰበ-ስልጣን መንግስቲን ግንባርን፡ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም...

Login

Categories