Category - Uncategorized

ፖሊስ ኤርትራ ናይ 2017 ስራሓቱ ገምጊሙ

ፖሊስ ኤርትራ፡ ናይ 2017 ስራሓቱ – ብ9ን 10ን ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባታት ገምጊሙ። ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ፡ ኣብ ምክልኻልን መርመራን ገበን፡ ምሕደራን ኣገልግሎታትን፡ ቊጽጽርን ኣገልግሎት ሕጊን፡ ውጥንን...

ነበርቲ ሓመልማሎ፡ ዕዉት ንጥፈታት ከባብያዊ ጽርየት ኣካዪዶም

ነበርቲ ሓመልማሎ፡ ዕዉት ንጥፈታት ከባብያዊ ጽርየት ኣካዪዶም

ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ፡ ካብ 2008 ኣትሒዞም ብዘካይድዎ ዘለዉ ዘመተ ጽርየት ኣከባቢ፡ ኣብ ጥዕና ደቆምን ከባቢኦምን ጽቡቕ ውጽኢት ከምዝረኸቡሉ ገሊጾም። እቶም ነበርቲ፡ ሳላ ዝተጠርነፉ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት...

ዓዲ-ተከሌዛን – ዋሕዲ ማይ ንምፍታሕ ጻዕርታት ይካየድ

ዋሕዲ ዝስተ ማይ ሓውሲ ከተማ ዓዲ-ተከሌዛን ንምፍታሕን ቀጻልነቱ ንምውሓስን ብዞባ ደረጃ ዝወጸ መደብ ንምትግባር፡ ነበርቲ ስሩዕ ወፈራዊ ስራሓት የካይዱ ከምዘለዉ፡ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ። እቶም ነበርቲ – ንሻምብቆታት ዝኸውን...