Category - lizib meneseyat (ልዝብ መንእሰያት)

Video

ERi-TV – ልዝብ መንእሰያት፡ ተገዳስነትን ተወዳደርነትን ከምኡውን ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ምዕባይ

ERi-TV, Eritrea – ልዝብ መንእሰያት፡ ዛዕባ ምስ መንእሰያት ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ፡ ዞባ ጋሽ ባርካ፡ ብዛዕባ ተገዳስነትን ተወዳደርነትን ከምኡውን ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ምዕባይ

Video

ERi-TV, Eritrea – ልዝብ መንእሰያት: ምስጢር ናይ ዕውት ተማሃራይ እንታይ እዩ – ዕላል ምስ ተማህሮ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ – ሳዋ

ERi-TV, Eritrea – ልዝብ መንእሰያት: ምስጢር ናይ ዕውት ተማሃራይ እንታይ እዩ – ዕላል ምስ ተማህሮ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ – ሳዋ

Login

Categories