Category - fere tsaEri (ፍረ ጻዕሪ)

Video

ንክልተ ቀንዲ ሕማማት እንስሳ ዝከላኸል ክልተ ዓይነት ክታበት ዘፍረየት ትካል – ፍረ ጻዕሪ – ERi-TV

ERi-TV, Eritrea – ፍረ ጻዕሪ፡ ዕላል ምስ ዳይረክተር ሃገራዊ ላባራቶሪ ጥዕና እንስሳን ብቕልን ኣቶ ኤፍሬም ገብረመስቀልን ኣብቲ መስርሕ ዝተዋፈሩ ወከልቲ መንእሰያት ብዛዕባ ሕማማት እንስሳ ዝከላኸል ክልተ ዓይነት...

Login

Categories