Author - Admin

ERi-TV Documentaries: ክንፊ መጻወድያ – ኣብ ሕምብርቲ ጸላኢ ብምእታው ዝተፈጸመ ስርሒት ስትራተጂካዊ ስልቲ

ERi-TV Documentaries: ክንፊ መጻወድያ – ኣብ ሕምብርቲ ጸላኢ ብምእታው ዝተፈጸመ ስርሒት ስትራተጂካዊ ስልቲ ንናደው እዝ ዝደምሰሰ ስርሒት – 10 ሽሕ ተጋደልቲ ን20 ሽሕ ወታሃደራትን ማእለያ ዘይብሉ ብሉጽ አጽዋራትን ዝሓዘ ሓይሊ ጸላኢ...

Login

Categories