ERi-TV, Eritrea – ብማሕበር ሃማደኤ ብዝተገብረለን ስልጣነን ደገፍን ተዓዊተን ኣብ ማእለማን ሸቐጥን ዝነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ

ማሕበር ሃማደኤ ንጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ደገፍ ብምግባር ነብሰን ክኽእላ ብዙሕ ይጽዕር እዩ።
ኣብ ዝተፈላለየ ሞያታት ብምምሃርን ብምስልጣንን ንብዙሓት ደቂኣንስትዮ ነብሰን ኪኢለን ስድራቤተን ክኣልያ ኣብቂዑ እዩ።

Categories