Ethiopian Mom With Infant Twins Leaves Asmara for Ethiopia
ተሳፋሪት ኣይሮፕላን ሃንደበት ሕማም ሕርሲ ተታሒዛ ማናቱ ብምግልጋላ ኣብ ኦሮታ ሆስፒታል ክንክን ክግበረላ ድሕሪ ምጽናሓ ሎሚ ናብ ዓዳ ተጓዒዛ ኣላ

Categories