Category - Newspapers

ነበርቲ ዳዕሮ-ጳውሎስ ጽርግያ ጸጊኖም

ነበርቲ ዳዕሮ-ጳውሎስ – ንኡስ ዞባ ጋላ-ነፍሒ፡ ናብ ዓዶም ዝኣቱ ንተሽከርከርቲ ከጸግም ዝጸንሐ ናይ ሓመድ ጽርግያ ጸጊኖም። እቲ መስመር ንዕለታዊ ንጥፈታቶም ብኣሉታ ጸልይዎ ምጽንሑ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ...

ማይ-ዓይኒ – መስርሕ መለሳ መሬት ብጽቡቕ ተሰላሲሉ

ማይ-ዓይኒ – መስርሕ መለሳ መሬት ብጽቡቕ ተሰላሲሉ

ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ-ዓይኒ፡ መስርሕ መለሳ መሬት ብጽቡቕ ከም እተሰላሰለ፡ ኣብ ዝተገብረ ገምጋም ተገሊጹ። ኣካያዲ ስራሕ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተኽለ መሓሪ ንህዝቢ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ኣስታት 10 ሽሕ ህዝቢ ዝተሳተፎ ንጥፈታት ምዕቃብ...