Category - Newspapers

ደቂ-ኣንስትዮ ደርቡሸት፡ ሕጽረታት ኣገልግሎት ጥዕና ክማላእ ይሓታ

ደቂ-ኣንስትዮ ደርቡሸት፡ ሕጽረታት ኣገልግሎት ጥዕና ክማላእ ይሓታ

ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ደርቡሸት – ንኡስ ዞባ ዳህላክ፡ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ መነባብሮኦም ብሓፈሻ ኣብ ጥዕና ደቂ-ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ መስተርሆት ከምዝፈጠረ ገሊጾም። መንግስቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ክሳብ ኣብ’ቲ ምሕዱግ...

ን/ዞ/ሃበሮ – ምጥርናፍ ዓድታት ክድፋኣሉ ይሕተት

ን/ዞ/ሃበሮ – ምጥርናፍ ዓድታት ክድፋኣሉ ይሕተት

ኣብ ንኡስ ዞባ ሃበሮ፡ ዘይምጥርናፍ ዓድታት ጠንቂ ራሕቂ ካብ ትካላት ጥዕና ኮይኑ ብምህላዉ፡ ምጥርናፍ ዓድታት ክድፋኣሉ፡ ሓላፊ ማእከል ጥዕና ሃበሮ ነርስ ይርጋኣለም ተስፋኣለም ኣገንዚቡ። ቅርጺ መሬት ናይ’ቲ ንኡስ ዞባን ዘይምጥርናፍን...

ዓዲ-ቐይሕ – ንኣጠቓቕማ ባህርያዊ ድዂዒ ዝምልከት ስልጠና ተዋሂቡ

ዓዲ-ቐይሕ – ንኣጠቓቕማ ባህርያዊ ድዂዒ ዝምልከት ስልጠና ተዋሂቡ

ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ፡ ንብልጫን ኣጠቓቕማን ባህርያዊ ድዂዒ ከምኡ’ውን ኣበርክቶኡ ኣብ ምስሳን እቶታዊነት ብዝምልከት – ንኣብነታውያን ሓረስቶት ብግብሪ ዝተሰነየ ስልጠና ተዋሂቡ። እቲ ትምህርቲ፡ ባህርያዊ ድዂዒ ንምድላው...

ቤት-ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ 128 ተመሃሮ ኣመሪቓ

ቤት-ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን ሓጋዝ፡ ብኣርባዕተ ዓውድታት ንኽልተ ዓመት ዘምሃረቶም 128 ተመሃሮ ብ7 ሰነ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቓ። 65 ደቂኣንስትዮ ዝርከባኦም ተመረቕቲ፡ 22 ብኣግሮ-መካኒክ፡ 37 ብስነ-እንስሳ፡ 37 ብስነ-ኣትክልቲ፡...

ዓንሰባ – ሳጋሚ ባርኖስ ንምቊጽጻር ውጽኢታዊ ስራሕ ይዕመም ኣሎ

ዓንሰባ – ሳጋሚ ባርኖስ ንምቊጽጻር ውጽኢታዊ ስራሕ ይዕመም ኣሎ

ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ንምቊጽጻር፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ መሻርኽቱ ኣካላትን ሓረስቶትን ተወሃሂዱ ዘካይዶ ዘሎ ስራሕ፡ እወታዊ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና ብቚሊ...