Archive - 2018

ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ውጽኢት ሂቡ

ኣብ ዞባ ደቡብ – ንኡስ ዞባ ዓዲ- ቐይሕን ኣብ ዞባ ማእከል – ምምሕዳር ከባቢ እምባደርሆን፡ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተኻየደ ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡ’ውን ምግራብ፡ ዝምስገን ውጽኢት ተረኺብዎ። በቲ ውጽኢት ዝተተባብዑ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ...

ኣልማዕቲ ሩባ ሕዳይ “ዘተባብዕ ምህርቲ ረኺብና” ይብሉ

ኣብ ገማግም ሩባ ሕዳይ – ንኡስ ዞባ ናቕፋ ጀራዲን ዘልምዑ ዘለዉ 45 ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ በያን፡ ጸጋታት ናይቲ ሩባ ብግቡእ ስለዝተጠቕምሉ፡ ዘተባብዕ ምህርቲ ይረኽቡ ከምዘለዉ ገሊጾም። እቶም ሓረስቶት ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡ ብዝረኽብዎ ሞያዊ...

ጋሽ-ባርካ – ከባብያዊ ጽሬት ንምርግጋጽ ጻዕርታት ይቕጽል

ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ተጠቃምነት ዓይኒ-ምድሪ ብምስፋሕ ንጽህና ከባቢ ንምርግጋጽ ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ንምግምጋም፡ ብ12 መጋቢት ኣብ ከተማ ባረንቱ ርክብ ተኻዪዱ። ኣብ’ቲ ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታትን ሰብ-ሞያ ጥዕናን ዝተሳተፍዎ ርክብ፡ ነቲ ስራሕ ኣብ ምክትታል...