Archive - January 11, 2018

ቀዳማይ ገጽ ጽገና ጽርግያ ዓዲ ገብሩ – ምለዛናይ ተዛዚሙ

ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ፡ ብተበግሶ ህዝቢ ዝሰላሰል ዘሎ መስርሕ ምጽጋንን ምስፋሕን ጽርግያታት፡ ኣብ ቀዳማይ ገጹ – ካብ ዓዲ ገብሩ ናብ ምለዛናይ ዝኣቱ ክፋል፡ ብዶዘር ብዝተሰነየ ስራሕ ከምእተዛዘመ ተገሊጹ። እቲ ስራሕ፡ ምግፋሕን ምምድማድን ጸበብቲ...

ጸሮና – ስድራ ስዉኣት ‘ደጊም ካብ ሃልኪ ድሒንና’ ይብሉ

ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና ዝርከቡ ስድራ- ስዉኣት፡ ኣብ ቦታኦም ዝኽፈሎም ዘሎ ደበስ፡ ካብ ብዙሕ ሃልኪ ከምዘድሓኖም ገሊጾም። ዝሓለፈ እዋን ናብ ደቀምሓረ ክኸዱ ይግደዱ ምንባሮም፡ እዚ ድማ ጉልበታውን ቊጣባውን ሃልኪ ከምዝነበሮ ብምጥቃስ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ግን፡ ሚኒስትሪ...

ነበርቲ ሓመልማሎ፡ ዕዉት ንጥፈታት ከባብያዊ ጽርየት ኣካዪዶም

ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ፡ ካብ 2008 ኣትሒዞም ብዘካይድዎ ዘለዉ ዘመተ ጽርየት ኣከባቢ፡ ኣብ ጥዕና ደቆምን ከባቢኦምን ጽቡቕ ውጽኢት ከምዝረኸቡሉ ገሊጾም። እቶም ነበርቲ፡ ሳላ ዝተጠርነፉ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከምእተዋደደሎም ብምጥቃስ፡ ብዝወስድዎ ዘለዉ...

ነበርቲ ሓመልማሎ፡ ዕዉት ንጥፈታት ከባብያዊ ጽርየት ኣካዪዶም

ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ፡ ካብ 2008 ኣትሒዞም ብዘካይድዎ ዘለዉ ዘመተ ጽርየት ኣከባቢ፡ ኣብ ጥዕና ደቆምን ከባቢኦምን ጽቡቕ ውጽኢት ከምዝረኸቡሉ ገሊጾም። እቶም ነበርቲ፡ ሳላ ዝተጠርነፉ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከምእተዋደደሎም ብምጥቃስ፡ ብዝወስድዎ ዘለዉ...

‘ዛሕሊ’ ክቕጽል ስለዝኽእል ጥንቃቐ ክግበር ኣሃዱ ሜትዮሮሎጂ ኣዘኻኺሩ

ኣብ’ዚ ወቕቲ’ዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቀዝሒ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር፡ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት ክቕጽል ስለዝኽእል – ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ፡ ሓላፊ ኣሃዱ ሜትዮሮሎጂ ኣቶ ኢሳቕ ፍስሃ ኣዘኻኺሩ። ናይ ኤርትራ ክሊማ፡ ክልተ ኣብ ሰሜናዊ ቅናት ምድሪ፡ ክልተ ድማ ኣብ...