Archive - 2018

ማእከል – ጥዕናዊ መርመራታት ንተመሃሮ ተሞጒሱ

ብምትሕብባር ጨናፍር ሚኒስትሪታት ጥዕናን ትምህርትን ዞባ ማእከል፡ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ ዝካየድ ጥዕናዊ መርመራታት፡ ኣብ ምልላይ ጸገማት ተመሃሮን ብኣጋ ኣብ ምፍዋሱን ጽቡቕ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከምዘሎ ተሓቢሩ። እቲ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ- ትምህርቲ ዝካየድ ዘሎ...

ሕጊ ዕዮ ብምልኣት ክትግበር ይሕተት

ኣስራሕትን ሰራሕተኛታትን፡ ኣብ ሕጊ ዕዮ ዘለዎም ኣፍልጦ ብምብራኽ ብምልኣት ከተግብርዎ፡ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ጸዊዑ። ኣብ’ቲ ሚኒስትሪ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ዕዮ ኣቶ ወልደኢየሱስ ኤሊሳ፡ ሕጊ ዕዮ ንሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ብምዕሩይ ዓይኒ ጠሚቱ ርጉእ ናይ...

ከረን – ኣብ ዲስፕሊን ተመሃሮ ዘተኰረ ዓውደ-ዘተ ተኻዪዱ

ተመሃሮ፡ ጐድኒ-ጐድኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ብዲስፕሊን ክዂስኰሱን ብክብርታት ሕብረተ-ሰቦም ክመላለሱን ዝካየድ ጻዕሪ፡ ብውህደት ኮምን ትካላት ትምህርትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዝያዳ ክስራሓሉ፡ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ-ዘተ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ኣብ’ቲ...