Archive - November 25, 2017

ኣቑርደት – ማእከል ሞያዊ ስልጠና መንእሰያት ተሞጒሱ

ኣብ ኣቑርደት ዝርከብን መሰረታዊ መሳርሒታት ዝተዋደደሉን ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት መንእሰያት፡ ኣብ ምህናጽ ዓቕሚታቶም ዓቢ ኣስተዋጽኦ ይገብር ከምዘሎ፡ መንእሰያት ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ገሊጾም። እቶም መንእሰያት፡ ወርሓዊ 600 ናቕፋ እናተኸፍሉ ዝቐስምዎ ስልጠና፡...

ጥዕና – ‘ኣድማሳዊ ሸፈነ ጥዕና’ ዝመሰረቱ ውጥን ይስራሓሉ

ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ብቕዓት ዝህቦ ጋሽ-ባርካ ናብ 16 ክብ ኢሉ ኣሎ። ኣገልግሎት ጥዕና ብኹሉ መዳዩ ንምዕባይን ንምምዕባልን፡ ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ስትራተጂያዊ ውጥን ሓንጺጹ ይዓዪ ከምዘሎ፡ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣቶ ብርሃነ ገብረትንሳኤ፡ ግዝያዊ ዋና...

ሚኒስተር ትምህርቲ፡ ኩነታት ትምህርቲ ርሑቕ ከባቢታት ጋሽ-ባርካ ተዓዚቡ

ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም፡ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዞባ ጋሽ- ባርካ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ትምህርትን ገስጋሱን ንምዕዛብ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ካብ 21 ክሳብ 22 ሕዳር ዑደት ኣካዪዱ። ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ለኮዬብ፡ ኣታይ፡ ኣካይደብ፡ ሃሬረብን ኣግማይትን...

ሰ/ቀ/ባሕሪ – ገስጋስን ብድሆታትን ደቂ-ኣንስትዮ ተገምጊሙ

ሃማደኤ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ደቂ-ኣንስትዮ’ቲ ዞባ ኣብ ኩሉ መዳያት ዘመዝገባኦ ዓወታትን ዝተሓልፈ ብድሆታትን ብምግምጋም፡ ናይ መጻኢ ውጥናት ንምስኣል ዝሕግዝ ዓወደ-ዘተ ኣካይዱ። እቲ፡ “ምዕባለ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን” ኣብ ትሕቲ ዝብል...