Category: haddas ertra

ጨ/ሚ/ጥዕና ዞባ ማእከል ኣብ መደባት 2018 ዘትዩ

ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል፡ ናይ 2017 መደባት ድሕሪ ምግምጋም፡ ኣብ መደባት 2018 – ብመሰረት ፖሊሲ “ጥዕና ንኹሉ” ዘትዩ። ኣብ’ቲ ብ10ን 11ን ጥሪ ዝተቓንዐ ኣኼባ፡ ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ዶክተር ተስፋይ ሰለሙን፡ ድሕነት ኣደን ህጻንን ንምሕላው ኣድማዕቲ መደባት ከምእተተግበሩ፡ ከም ውጽኢቱ ድማ መጠን…

ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት 2018፡ ጽባሕ ሰንበት 14 ጥሪ ሰዓት 8፡00 ናይ ምሸት፡ ኣብ ኣገደስቲ እዋናውያን ዞባዊ ምዕባለታት፡ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ቃለ-መሕትት ከካይድ ምዃኑ ንሕብር። ሚኒስትሪ ዜና

መስርሕ ምጽጋን ናይ ሓመድ ጽርግያ እንዳገርግስ – ማይ-ምነ፡ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ንኽዛዘም ተራኦምን ኣበርክቶኦምን ከምዘዕዝዙ፡ ነበርቲ ንኡስ ዞባ ማይ-ምነ ገሊጾም። እቶም ዜጋታት ነዚ ዝገለጹ፡ ትግባረ መደባት 2017 ብምግምጋም ኣብ መደባት 2018 ንምዝታይ ምስ ምምሕዳር’ቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ’ዩ። ወከልቲ…

ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ፡ ዝሓለፈ ዓመት ዘይተሳለጠ መስርሕ መለሳ ናይ ሕርሻ መሬት፡ ወቕቲ ክራማት ቅድሚ ምእታዉ ክጻፈፍ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ተስፋይ ባይራይ ምስ ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ሻምብቆ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡ እቲ ዕላማ – ምዕሩይ ተጠቃምነት መሬት ብምርግጋጽ…
ሓረስቶት ዞባ ማእከል፡ ኣብ ክቡራት ኣዝርእቲ ከተኵሩ ሚኒስተር ሕርሻ ኣዘኻኺሩ

ሓረስቶት ዞባ ማእከል፡ ዘለዎም ጽበት መሬት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ክቡራት ኣዝርእቲ ከተኲሩ – ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ ብ10 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ-ዘተ ኣዘኻኺሩ። ቀረብ ጸባን ስጋን፡ ኣሕምልትን ፍረታትን እውን ካብ’ቲ ብቐዳምነት ክጥምትዎ ዘለዎም ምዃኑን፡ ምዕቃብን ምድንፋዕን ባህርያዊ ሃብቲ…
ቀዳማይ ገጽ ጽገና ጽርግያ ዓዲ ገብሩ – ምለዛናይ ተዛዚሙ

ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ፡ ብተበግሶ ህዝቢ ዝሰላሰል ዘሎ መስርሕ ምጽጋንን ምስፋሕን ጽርግያታት፡ ኣብ ቀዳማይ ገጹ – ካብ ዓዲ ገብሩ ናብ ምለዛናይ ዝኣቱ ክፋል፡ ብዶዘር ብዝተሰነየ ስራሕ ከምእተዛዘመ ተገሊጹ። እቲ ስራሕ፡ ምግፋሕን ምምድማድን ጸበብቲ ጽርግያታት፡ ምህናጽ ቢንቶታት፡ ምሕጻር ጥውይዋይ ዝበዝሖ መስመራት…

ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና ዝርከቡ ስድራ- ስዉኣት፡ ኣብ ቦታኦም ዝኽፈሎም ዘሎ ደበስ፡ ካብ ብዙሕ ሃልኪ ከምዘድሓኖም ገሊጾም። ዝሓለፈ እዋን ናብ ደቀምሓረ ክኸዱ ይግደዱ ምንባሮም፡ እዚ ድማ ጉልበታውን ቊጣባውን ሃልኪ ከምዝነበሮ ብምጥቃስ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ግን፡ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ንኩነታቶም ኣብ…

ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ፡ ካብ 2008 ኣትሒዞም ብዘካይድዎ ዘለዉ ዘመተ ጽርየት ኣከባቢ፡ ኣብ ጥዕና ደቆምን ከባቢኦምን ጽቡቕ ውጽኢት ከምዝረኸቡሉ ገሊጾም። እቶም ነበርቲ፡ ሳላ ዝተጠርነፉ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከምእተዋደደሎም ብምጥቃስ፡ ብዝወስድዎ ዘለዉ ተበግሶታት ምዕቃብ ጽርየት ከባቢ ድማ ተርእዮ ሕማማት ኣዝዩ ከምዝነከየ…

ነበርቲ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ፡ ካብ 2008 ኣትሒዞም ብዘካይድዎ ዘለዉ ዘመተ ጽርየት ኣከባቢ፡ ኣብ ጥዕና ደቆምን ከባቢኦምን ጽቡቕ ውጽኢት ከምዝረኸቡሉ ገሊጾም። እቶም ነበርቲ፡ ሳላ ዝተጠርነፉ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከምእተዋደደሎም ብምጥቃስ፡ ብዝወስድዎ ዘለዉ ተበግሶታት ምዕቃብ ጽርየት ከባቢ ድማ ተርእዮ ሕማማት ኣዝዩ ከምዝነከየ…
‘ዛሕሊ’ ክቕጽል ስለዝኽእል ጥንቃቐ ክግበር ኣሃዱ ሜትዮሮሎጂ ኣዘኻኺሩ

ኣብ’ዚ ወቕቲ’ዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቀዝሒ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር፡ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ መጋቢት ክቕጽል ስለዝኽእል – ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ፡ ሓላፊ ኣሃዱ ሜትዮሮሎጂ ኣቶ ኢሳቕ ፍስሃ ኣዘኻኺሩ። ናይ ኤርትራ ክሊማ፡ ክልተ ኣብ ሰሜናዊ ቅናት ምድሪ፡ ክልተ ድማ ኣብ ደቡባዊ ቅናት ምድሪ ብዝኽሰት…